Статусна документа

Одлука о оснивању

Можете погледати овде

Дозвола за рад

Можете погледати овде

Решење о упису у судски регистар

Можете погледати овде

Потврда о извршеној регистарцији

Можете погледати овде

Обавештење о разврставању

Можете погледати овде