О високој школи

Висока медицинска школа струковних студија „Свети Василије Острошки“ је акредитована високошколска установа основана 2019. године са седиштем у Београду, на адреси Симина 21а, у пословном простору Црвеног крста Србије.

У тој згради је 1921. године, под окриљем Црвеног крста, основана прва Школа за нудиље Српског друштва Црвеног крста (Задужбина Обреновића). У истом простору се данас налази Средња медицинска школа „Свети Василије Острошки“, која je, бројем ученика и тенденцијом развоја, створила потенцијале за оснивање Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“ са циљем да, у простору Задужбине, оживи њену намену по највишим стандардима.

Решењем Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије бр. 612-00-00360/7/2019-03 од 06.04.2020. године Висока медицинска школа струковних студија „Свети Василије Острошки“ акредитована је за реализацију четири студијска програма на основним и мастер струковним студијама. Трајање и број ЕСПБ бодова сваког нивоа студија је у складу са Законом о високом образовању и Стандардима за акредитацију високошколских установа. Садржај квалификација и диплома у потпуности одговарају карактеру и циљевима студијских програма. Студијски програми усаглашени су са стандардима прописаним законом, принципима Болоњске декларације, као и са Директивом 2013-55-ЕК Европског парламента и Савета Европе.

Висока медицинска школа струковних студија „Свети Василије Острошки“ реализује студијске програме који су усмерени према студенту, интегришу науку, изврсно клиничко образовање, стручне стандарде и етичка начела. Школа жели да створи интелектуално окружење где ће се промовисати научне и хуманитарне вредности медицинске делатности.

Мисија школе је да студентима обезбеди врхунско образовање у области медицинских струковних наука, подстичући истраживачки дух, самосталност и одговорност у раду да би, као стручњаци у различитим областима медицинске струке и науке, својим вештинама и знањем допринели унапређењу здравства и били примерни академски грађани и стручњаци.

Мисија школе заснована је на етици рада, знању и вештинама потребним за дугорочан успех студената у послу. Служећи се искуством и примером најбољих европских и светских високих школа, а узимајући у обзир економске и друге специфичности нашег поднебља, мисија се у потпуној мери исказује у повећању вредности мере знања студената, односно стварање елитних кадрова који ће промовисати и примењивати знање из струковних области медицине на највишем могућем нивоу.

О НАМА

Здравље, као главна компонента хуманог, економског и друштвеног развоја, није и не може бити одговорност само здравственог сектора. Различити модели рада на промоцији и заштити здравља, засновани су на сарадњи и приоритетима који су заједнички различитим секторима друштва, од којих је образовање здравственог кадра међу најзначајнијим за хумани развој и безбедност друштва.

Систем здравствене заштите, као стуб и мерило квалитета друштва, зависи од добро обучених и школованих медицинских сестара. Медицинске сестре чине готово половину од укупног броја свих запослених у систему здравствене заштите и према подацима Светске здравствене организације, пружају 70 одсто услуга. Савремено сестринство карактерише повезивање медицинских сестара на светском нивоу и заједничко решавање кључних питања за сестринство.

Високо образовање медицинских сестара је приоритет модерних држава, а будућност сестринства у Републици Србији највише зависи од едукације кадрова кроз програм школовања у складу са међународним стандардима.

Улога коју је медицинским сестрама дала Светска здравствена организација захтева веће знање и већи степен образовања, што се поставило као задатак пред сваку земљу чланицу. Општи тренд је да препоруке и решења везана за сестринство на светском нивоу постају важећа и обавезујућа у свим земљама, а једна од препорука је да 20-30% сестринског кадра мора имати завршену високу струковну школу у трајању од 3 године, док у нашој земљи тај проценат износи мање од 10%.

Висока медицинска школа струковних студија „Свети Василије Острошки“ реализује студијске програме који су у потпуности усаглашени са принципима Болоњске декларације и препорукама за школовање медицинских сестара и физиотерапеута које су усвојила европска стручна и академска удружења, препорукама Националног савета за високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и директивом 2013/55/ЕС, директивом Минхенске декларације Munich Declaration Nurses and midwives , са Стандардима Светске здравствене организације за Европу European Union Standards for Nursing and Midwifery и са минималним захтевима обуке које је усвојила Европска комисија European Comission Minimum Training Requirements – Nurses, обезбедила квалитетан, квалификован и компетентан кадар из области здравствене неге као и физиотерапије, и тиме допринела подизању квалитета система здравствене заштите у републици Србији чиме и реализацији националних стратешких циљева повезаних са здрављем. На овај начин Висока медицинска школа струковних студија „Свети Василије Острошки“ даје својеврсни допринос програму високог образовања медицинских сестара у Србији који би требало да се континуирано развија, у складу са међународним стандардима и стандардима ЕУ, као и стварања здраве конкуренције у систему здравствене заштите интензивним развојем приватног сектора.

Основни задаци Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“ у складу су са задацима високог образовања у Републици Србији и законском регулативом, а односе се на квалитативни допринос укупном развоју друштва кроз реализацију студијских програма, чији је циљ образовање компетентног кадра у области здравствене неге и физиотерапије.

Основни циљеви Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“ су:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Струковна медицинска сестра

Студијски програм се састоји од обавезних предмета, изборних предмета обавезне стручне праксе и завршног рада. Студијски програм траје шест семестара односно три године и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита кроз израду завршног рада и усмену презентацију стиче се звање струковна медицинска сестра. Студенти који заврше студије за струковну медицинску сестру оспособљени су да самостално и тимски раде у оквиру здравствене неге у свим специјалистичким дисциплинама, тачно примењују дијагностичке и терапијске процедуре, припремају опрему, прибор и материјале за спровођење поступака здравствене неге, препознају болесна стања кроз јасно тумачење знака и симптома, поштују принципе асептичног рада, примењују хитне медицинске поступке у складу са компетенцијама, спроводе принципе здравствено-васпитног рада, примењују принципе безбедности и заштите на раду, правилно воде здравствену документацију, прате иновације у струци и примењују их у пракси, прате и реализују едукативне програме и континуирано преносе знање на друге и учествују у истраживањима и публикују своје радове.

Струковни физиотерапеут

Студијски програм се састоји од обавезних предмета, изборних предмета обавезне стручне праксе и завршног рада. Студијски програм за струковног терапеута траје шест семестара односно три године и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита кроз израду завршног рада и усмену презентацију стиче се звање струковни терапеут. Сврха овог студијског програма је образовање студената за занимање струковни терапеут, што ће им омогућити рад на пословима превенције, лечења и рехабилитације оболеле деце, одраслих и старих људи у здравству, а поред тога и рад у области социјалне заштите, просвете и мале привреде. Циљ овог програма је и да се образује струковни терапеут који ће самостално радити у државном и приватном сектору, организовати такав рад и радити на планирању и унапређењу квалитета рада, контроли рада и примени модерних и савремених средстава физикалне медицине и рехабилитације у третманима здравих и болесних људи и људи са посебним потребама.

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Мастер струковна медицинска сестра

Образовни и професионални циљеви наставе су стварање компетентних и квалитетних стручњака који су усвојили највише професионалне и етичке стандарде неопходне за самостални рад у области здравствене неге у установама примарног, секундарног и терцијалног нивоа.

Настава по предметима на студијском програму траје две године, подељена је на четири семестра, а реализује се кроз предавања, вежбе, друге облике наставе и завршава се израдом завршног рада. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита кроз израду завршног рада и усмену презентацију стиче се звање мастер струковна медицинска сестра.

Завршетком студија, студент се оспособљава за примену доктрине процеса здравствене неге, уз давање одговарајућег стручног доприноса мултидисциплинарном тиму, као и за праћење и унапређење сестринских процедура у здравству.

Мастер струковни физиотерапеут

Циљ овог студијског програма је стварање компетентних и квалитетних стручњака који су усвојили највише професионалне стандарде неопходне за самостални рад на пословима превенције, лечења и рехабилитације у здравству, као и у области социјалне заштите, просвете и мале привреде.

Настава по предметима на студијском програму траје две године, подељена је на четири семестра, а реализује се кроз предавања, вежбе, друге облике наставе и завршава се израдом завршног рада. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита кроз израду завршног рада и усмену презентацију стиче се звање мастер струковни физиотерапеут.

Завршетком студија, студент се оспособљава за унапређење квалитета и контролу рада, као и за примену модерних и савремених средстава физикалне медицине и рехабилитације у третманима здравих и болесних људи и људи са посебним потребама.

СТРУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Висока медицинска школа струковних студија „Свети Василије Острошки“ планира и обезбеђује услове за стручно-истраживачки рад, чији се резултати имплементирају у наставни процес.

Школа има наставнике који су учесници научноистраживачких пројеката, обезбеђује опрему неопходну за успешну реализацију наставних планова, омогућава континуирану едукацију и укључивање у стручно-истраживачки рад студената и наставног особља, чиме се постиже имплементација најновијих практичних сазнања из области здравствене и клиничке неге, као и физиотерапије.

Школа планира следеће активности:

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ

За реализацију студијских програма који се организују у Високој медицинској школи струковних студија „Свети Василије Острошки“ ангажовани су наставници и сарадници који својим стручним и научним квалификацијама одговарају образовном пољу и нивоу задужења у реализацији наставе. Број ангажованих наставника и сарадника одговара законским оквирима, потребама и акредитацији студијских програма и довољан је да покрије укупан број часова наставе у складу са наставним планом и програмом у оквиру оба акредитована студијска програма.

У извођењу наставе на акредитованим студијским програма основних струковних студија и мастер струковних студија ангажовани су професори стуковних студија, предавачи и наставници страног језика у сталном радном односу у Школи, као и редовни професори и доценти универзитета, доктори наука, здравствени специјалисти и здравствени радници са завршеним мастер студијама који су ангажовани као предавачи ван радног односа у допунском раду и као сарадници практичари.

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Запослени у ненаставној организационој целини – Секретаријат Школе, својим стручним и професионалним радом у обављању правних, кадровских, административно-техничких, библиотечких, информационо-рачунарских, помоћних и других послова обезбеђују успешну реализацију основних задатака и циљева образовне делатности Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“.

Делокруг рада, координација и контрола утврђени су Статутом и општим актима Школе.

Ненаставно особље Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“, чине извршиоци са високим образовањем ангажовани на пословима секретара Школе, информатичара, библиотекара и пословима организованим за потребе студентске службе.

УСЛОВИ ЗА УПИС

Услови за упис студената, ближе одредбе поступка и начина спровођења пријемног испита на Високој медицинској школи струковних студија „Свети Василије Острошки“, уређени су Законом, Статутом Школе и конкурсом.

Директор школе расписује конкурс за упис на студије, најкасније до 30. априла текуће године, за наредну школску годину. Конкурс је плански документ који садржи:

У прву годину основних струковних студија може се уписати лице рангирано у оквиру акредитованог броја студената, које има средње образовање у четворогодишњем трајању, и положен пријемни испит.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних струковних студија утврђује се на основу:

Поступак за упис кандидата у прву годину студија спроводи комисија коју именује директор Школе.

Завршетком основних струковних студија на студијском програму Струковна медицинска сестра, студент стиче стручни назив Струковна медицинска сестра, а на студијском програму Струковни физиотерапеут, стиче стручни назив Струковни физиотерапеут. Статус студента престаје у случајевима предвиђеним Законом и Правилником о студијама.

БИБЛИОТЕКА

Висока медицинска школа струковних студија „Свети Василије Острошки“, формирала је библиотеку са 1000 библиотечких јединица. Школа планира да оствари сарадњу са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ са циљем да се на основу попуне библиотечког фонда Школе и доследном применом и спровођењем Закона о библиотекарству и предвиђених прописа, библиотека Школе формира и трансформише у модерну и добро опремљену, са циљем да се у наредном периоду и упише у регистар библиотека. Менаџмент Школе ће планом рада у наредном периоду обухватити и издавачку делатност, као једну од делатности чије ће активности бити прецизиране Правилником о издавачкој делатности.

Уговорима о пословно-техничкој сарадњи са сродним високим школама, факултетима и другим установама, омогућена је доступност и међусобна размена библиотечког фонда.

ИНФОРМАТИЧКИ КАБИНЕТ

Висока медицинска школа струковних студија „Свети Василије Острошки“ обезбеђује рачунарску учионицу са 20 рачунара са приступом интернету за студенте и једним рачунаром за наставника. Школа поседује одговарајућу техничку, лабораторијску и другу специфичну опрему која обезбеђује квалитетно извођење наставе за предвиђене студијске програме за планирани број студената. Учионице су опремљене савременим средствима за извођење наставе уз могућност коришћења интернета.

НАСТАВНЕ БАЗЕ

По својој величини, структури и намени простора у објекту, Висока медицинска школа струковних студија „Свети Василије Острошки“ испуњава све услове за реализацију студијских програма. Расположиви простор, који обухвата амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, библиотеку са читаоницом и рачунарску учионицу, технички је опремљен и одговара захтевима за савремено извођење наставе у складу са здравственим и сигурносним стандардима. Обезбеђен је и одговарајући простор за рад наставника, сарадника, ненаставног особља, студентског парламента, као и за рад органа управљања, руковођења и пословођења.

Висока медицинска школа струковних студија „Свети Василије Острошки“, на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи, користи опремљен простор у наставним базама у функцији реализације практичне наставе, стручне и клиничке праксе:

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

Стратегија обезбеђења квалитета Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“, дефинише стратешка опредељења непрекидног и систематског рада на унапређењу квалитета својих програма, мере за обезбеђење квалитета, субјекте обезбеђења квалитета и њихова права и обавезе у том поступку, области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, истраживање, вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања), опредељење за изградњу организационе културе квалитета и повезаност образовне и стручне делатности.

Висока медицинска школа струковних студија „Свети Василије Острошки“, Статутом и другим општим актима утврђује послове и задатке стручних органа, катедри, Комисије за обезбеђење квалитета, наставника, сарадника, студената, ненаставног особља и Студентског парламента у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда, поступака и културе обезбеђење квалитета.

Ради континуираног обезбеђења квалитета и спровођења поступка самовредновања и оцењивања студијских програма, наставе и услова рада, Комисија за обезбеђење квалитета у складу са пословником о свом раду образује стална и привремена радна тела која чине наставници, сарадници, ненаставно особље и студенти.

Политику обезбеђења квалитета периодично преиспитује руководство са извршном делатношћу а за контролу и информисање о спровођењу ове Политике која је обавезујућа за све учеснике у процесима рада Школе, одговорна је Комисија за квалитет.