Струковни физиотерапеут

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Струковни физиотерапеут подразумева високо образовање здравствених радника које се заснива на новим приступима здрављу и здравственој политици и које захтева висок ниво компетенција. Применом савремених приступа образовању који се заснивају на заштити и унапређењу здравља и који интегришу науку, клиничко образовање, стручне стандарде и етичка начела, основни циљ студијског програма огледа се у школовању студената који ће својим знањем унапредити медицинску праксу, образовање и науку.

Структура студијског програма

Студијски програм струковни физиотерапеут траје три године, подељен је на шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Курикулум студијског програма обухвата 32 обавезна предмета (155 ЕСПБ) и 12 изборних предмета од којих се бирају 6 (25 ЕСПБ). У укупан број предмета укључене су и Стручна клиничка пракса 1/2/3, Летња стручна пракса 1/2/3 и Завршни рад.

Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита кроз израду завршног рада и усмену презентацију стиче се звање струковни физитерапеут.

Садржај квалификација и диплома у потпуности одговарају стандардима прописаним принципима Болоњске декларације и препорукама Националног савета за високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије ОСС Струковни физиотерапеут

Редни број Шифра Назив Модул Семестар Исто као: П В СИР (ДОН) Остало ЕСПБ Тип предмета Обавезни/Изборни
1. ФТ11 Анатомија МЕД 1 !СС11 2 2 0 0 0 5 Стручни O
2. ФТ12 Физиологија МЕД 1 !СС12 2 2 0 0 0 5 Стручни O
3. ФТ13 Биофизика са биомехаником МЕД 1 нема 2 2 0 0 0 6 Стручни O
4. ФТ14 Интерна медицина МЕД 1 нема 2 2 0 0 0 6 Стручно-апликативни-клинички O
5. ФТ15 Изборни блок 1 (од 2 бира се 1) МЕД 1 нема 1 1 0 0 0 3 И
ФТ151 Енглески језик 1 МЕД 1 заједнички Академско-опште образовни
ФТ152 Шпански језик 1 МЕД 1 заједнички Академско-опште образовни
6. ФТ16 Изборни блок 2 (од 2 бира се 1) МЕД 1 нема 2 2 0 0 0 5 И
ФТ161 Унапређење квалитета здравствене заштите МЕД 1 нема Академско-опште образовни
ФТ162 Теорија образовања одраслих МЕД 1 нема кадемско-опште образовни
Укупно часова по виду наставе у блоку 1 11 11 0 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 1 22 30
Укупно часова наставе у блоку 22
7. ФТ21 Кинезиологија са кинезитерапијом МЕД 2 нема 2 2 0 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички О
8. ФТ22 Патологија са патофизиологијом МЕД 2 нема 2 2 0 0 0 6 Стручно-апликативни-клинички О
9. ФТ23 Хирургија МЕД 2 нема 2 2 0 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички О
10. ФТ24 Медицинска рехабилитација МЕД 2 нема 2 2 0 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички О
11. ФТ25 Физиотерапија 1 МЕД 2 нема 2 2 0 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички О
12. ФТ26 Стручна клиничка пракса 1 МЕД 2 нема 0 0 0 0 20 2 Стручно-апликативни-клинички О
13. ФТ27 Летња клиничка пракса 1 МЕД 2 нема 0 0 0 0 34 2 Стручно-апликативни-клинички О
Укупно часова по виду наставе у блоку 2 10 10 0 0 54
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 20 40 30
Укупно часова наставе у блоку 74
Укупно часова по виду наставе у години 21 21 0 0 40
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 42 120
Укупно часова наставе у години 96
Редни број Шифра Назив Модул Семестар Исто као: П В СИР (ДОН) Остало ЕСПБ Тип предмета Обавезни/Изборни
1. ФТ31 Изборни блок 3 (од 2 бира се 1) МЕД 3 нема 1 1 0 0 3 И
ФТ3111 Енглески језик 2 МЕД 3 !ФТ311 Академско-опште образовни
ФТ312 Шпански језик 2 МЕД 3 !ФТ312 Академско-опште образовни
2. ФТ32 Изборни блок 4 (од 2 бира се 1) МЕД 3 нема 2 2 0 0 5 И
ФТ321 Биолошке основе понашања МЕД 3 нема Стручни
ФТ322 Физиолошки механизми стреса и адаптације МЕД 3 нема Стручни
3. ФТ33 Фармакологија са токсикологијом МЕД 3 нема 2 2 0 0 5 Стручни О
4. ФТ34 Палијативно збрињавање и менаџмент бола МЕД 3 !СС34 2 2 0 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички О
5. ФТ35 Рехабилитација у неурологији МЕД 3 нема 2 2 0 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички О
6. ФТ36 Основе здравствене неге МЕД 3 нема 2 2 0 0 0 5 Стручни О
Укупно часова по виду наставе у блоку 3 11 11 0 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 3 22 30
Укупно часова наставе у блоку 22
7. ФТ41 Ортопедија и трауматологија МЕД 4 заједнички 2 2 0 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички О
8. ФТ42 Специјална рехабилитација 1 МЕД 4 нема 2 2 0 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички О
9. ФТ43 Тимски рад у физиотерапији МЕД 4 нема 3 3 0 0 0 6 Стручно-апликативни-клинички О
10. ФТ44 Прва помоћ МЕД 4 заједнички 2 2 0 0 0 5 Стручни О
11. ФТ45 Изборни блок 5 (од 2 бира се 1) МЕД 4 нема 1 1 0 3 И
ФТ451 Енглески језик 3 МЕД 4 заједнички Академско-општеобразовни
ФТ452 Шпански језик 3 МЕД 4 заједнички Академско-општеобразовни
12. ФТ46 Стручна клиничка пракса 2 МЕД 4 нема 0 0 0 0 20 4 Стручно-апликативни-клинички O
13. ФТ47 Летња стручна пракса 2 МЕД 4 нема 0 0 0 0 34 2 Стручно-апликативни-клинички O
Укупно часова по виду наставе у блоку 4 10 10 0 0 54
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 4 20 40 30
Укупно часова наставе у блоку 74
Укупно часова по виду наставе у години 21 21 0 0 40
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 42 60
Укупно часова наставе у години 96
Редни број Шифра Назив Модул Семестар Исто као: П В СИР (ДОН) Остало ЕСПБ Тип предмета Обавезни/Изборни
1. ФТ51 Физиотерапија 2 МЕД 5 нема 3 3 0 0 0 7 Стручно-апликативни-клинички О
2. ФТ52 Специјална рехабилитација 2 МЕД 5 нема 3 3 0 0 0 7 Стручно-апликативни-клинички О
3. ФТ53 Социјална медицина и здравље МЕД 5 заједнички 2 2 0 0 0 5 Стручни О
4. ФТ54 Изборни блок 6 (од 2 бира се 1) МЕД 5 нема 2 2 0 0 0 5 И
ФТ541 Хипербарична медицина МЕД 5 нема 2 2 0 0 0 5 Стручни
ФТ542 Физиотерапија у реуматологији МЕД 5 нема 2 2 0 0 0 5 Стручни
Укупно часова по виду наставе у блоку 5 10 10 0 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 5 20 24
Укупно часова наставе у блоку 20
5. ФТ55 Етика у биомедицини МЕД 5 нема 3 3 0 0 0 6 Стручни O
6. ФТ61 Ментално здравље МЕД 6 заједнички 3 3 0 0 0 6 Стручни O
7. ФТ62 Методологија истраживања МЕД 6 !СС62 2 2 0 0 0 5 Стручни O
8. ФТ63 Вештине комуникације МЕД 6 заједнички 2 2 0 0 0 5 Академско-опште образовни O
9. ФТ64 Стручна клиничка пракса 3 МЕД 6 нема 0 0 0 0 20 2 Стручно-апликативни-клинички O
10. ФТ65 Летња стручна пракса 3 МЕД 6 нема 0 0 0 0 34 2 Стручно-апликативни-клинички O
11. ФТ66 Предмет завршног рада МЕД 6 нема 0 0 0 12 0 4 Стручни O
12. ФТ67 Завршни рад МЕД 6 нема 0 0 0 0 10 6 Стручни O
Укупно часова по виду наставе у блоку 6 10 10 0 12 64
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 6 32 36
Укупно часова наставе у блоку 96
Укупно часова по виду наставе у години 20 20 0 12 64
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 52 60
Укупно часова наставе у години 116
Укупно часова по виду наставе у на све године 42+42+52=136x15 = 2040
Укупно часова по виду наставе у на све године – укључене праксе и завршни рад 96+96+116=308x15 = 4620

Реализација наставе

Теоријска настава реализује се у просторијама Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“ која по својој величини, структури и намени простора у објекту, испуњава све услове за реализацију студијских програма. Расположиви простор, који обухвата амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, библиотеку са читаоницом и рачунарску учионицу, технички је опремљен и одговара захтевима за савремено извођење наставе у складу са здравственим и сигурносним стандардима. Обезбеђен је и одговарајући простор за рад наставника, сарадника, ненаставног особља, студентског парламента, као и за рад органа управљања, руковођења и пословођења.

Вежбе, стручна и летња клиничка пракса реализују се у просторијама наставних база на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи.