Струковна медицинска сестра

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Струковна медицинска сестра подразумева високо образовање здравствених радника које се заснива на новим приступима здрављу и здравственој политици и захтева висок ниво компетенција. Применом савремених приступа образовању који се заснивају на заштити и унапређењу здравља и који интегришу науку, клиничко образовање, стручне стандарде и етичка начела, основни циљ студијског програма огледа се у школовању студената који ће својим знањем унапредити медицинску праксу, образовање и науку.

Структура студијског програма

Студијски програм струковна медицинска сестра траје три године, подељен је на шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Курикулум обухата 38 предмета, укључујући и Стручну клиничку праксу 1/2/3, Летњу стручну праксу 1/2/3 и Завршни рад. У првој години предвиђено је 13 предмета (6 у првом семестру и 7 у другом семестру) који носе укупно 60 ЕСПБ бодова. У другој години такође је предвиђено 13 предмета (6 у првом семестру и 7 у другом семестру) који носе 60 ЕСПБ бодова. У трећој години предвиђено је 12 предмета (4 предмета у првом семестру и 8 предмета у другом семестру) укључујући Предмет завршног рада и Завршни рад који укупно носе 60 ЕСПБ бодова.

Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање струковна медицинска сестра.

Садржај квалификација и диплома у потпуности одговарају стандардима прописаним принципима Болоњске декларације, препорукама Националног савета за високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Стандардима Светске здравствене организације за Европу, као и директиви 2013/55/ЕС Европског парламента и Савета Европе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије ОСС Струковна медицинска сестра

Редни број Шифра Назив Модул С Исто као: П В СИР ДОН ОСТ ЕСПБ Тип предмета Изборна група
1. СС11 Aнатомиja МЕД 1 заједнички 2 2 0 0 0 5 Стручни
2. СС12 Физиологија МЕД 1 заједнички 2 2 0 0 0 5 Стручни
3. СС13 Увод у здравствену негу МЕД 1 нема 2 2 0 0 0 6 Стручни
4. СС14 Клиничка пропедевтика МЕД 1 нема 2 2 0 0 0 6 Стручни
5. СС15 Изборни блок 1 (од 2 бира се 1) МЕД 1 нема 1 1 0 0 0 3 1
СС151 Енглески језик 1 МЕД 1 заједнички Академско-опште образовни
СС152 Шпански језик 1 МЕД 1 заједнички Академско-опште образовни
6. СС16 Изборни блок 2 (од 2 бира се 1) МЕД 1 нема 2 2 0 0 0 5 2
СС161 Здравствена нега у хематологији МЕД 1 нема Стручно-апликативни-клинички
СС162 Здравствена нега у рехабилитацији МЕД 1 нема Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 1 11 11 0 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 1 22 30
Укупно часова наставе у блоку 22
7. СС21 Микробиологија са епидемиологијом МЕД 2 нема 2 2 0 0 0 5 Стручни
8. СС22 Здравствена нега 1 МЕД 2 нема 2 2 0 0 0 6 Стручно-апликативни-клинички
9. СС23 Здравствена нега у интерној медицини МЕД 2 нема 2 2 0 5 Стручно-апликативни-клинички
10. СС24 Патологија са патофизиологијом МЕД 2 нема 2 2 0 5 Стручни
11. СС25 Здравствена нега у хирургији МЕД 2 нема 2 2 0 5 Стручно-апликативни-клинички
12. СС26 Летња клиничка пракса 1 МЕД 2 нема 0 0 0 0 20 2 Стручно-апликативни-клинички
13. СС27 Стручна клиничка пракса 1 МЕД 2 нема 0 0 0 0 34 2 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 2 10 10 0 0 54
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 20 30
Укупно часова наставе у блоку 74
Укупно часова по виду наставе у години 21 21 0 0 54
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 42 60
Укупно часова наставе у години 96
Редни број Шифра Назив Модул С Исто као: П В СИР ДОН ОСТ ЕСПБ Тип предмета Изборна група
1. СС27 Изборни блок 3 (од 2 бира се 1) МЕД 3 нема 1 1 0 3 3
СС271 Енглески језик 2 МЕД 3 !ФТ311 Академско-опште образовни
СС272 Шпански језик 2 МЕД 3 !ФТ311 Академско-опште образовни
2. СС28 Изборни блок 4 (од 2 бира се 1) МЕД 3 нема 2 2 0 5 4
СС281 Здравствена нега хроничне ране и декубитуса МЕД 3 нема Стручни
СС282 Физиолошки механизми стреса и адаптације МЕД 3 нема Стручни
3. СС29 Здравствена нега 2 МЕД 3 нема 2 2 0 5 Стручно-апликативни-клинички
4. СС34 Палијативно збрињавање и менаџмент бола МЕД 3 заједнички 2 2 0 5 Стручно-апликативни-клинички
5. СС35 Инфективне болести са здравственом негом МЕД 3 нема 2 2 0 5 Стручни
6. СС36 Фармакологија са токсикологијом МЕД 3 нема 2 2 0 5 Стручни
Укупно часова по виду наставе у блоку 1 11 11 0 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 1 22 30
Укупно часова наставе у блоку 22
7. СС41 Сестринске процедуре МЕД 4 нема 3 3 0 6 Стручни
8. СС42 Ортопедија и трауматологија МЕД 4 !ФТ41 2 2 0 5 Стручно-апликативни-клинички
9. СС43 Етика са филозофијом сестринства и права МЕД 4 нема 2 2 0 5 Академско-опште образовни
10. СС44 Прва помоћ МЕД 4 !ФТ44 2 2 0 5 Стручни
11. СС45 Изборни блок 5 (од 2 бира се 1) МЕД 4 нема 1 1 0 3 5
СС451 Енглески језик 3 МЕД 4 заједнички Академско-опште образовни
СС452 Шпански језик 3 МЕД 4 заједнички Академско-опште образовни
12. СС46 Стручна клиничка пракса 2 МЕД 4 нема 20 4 Стручно-апликативни-клинички
13. СС47 Летња стручна пракса 2 МЕД 4 нема 0 0 0 0 34 2 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 2 10 10 0 0 54
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 20 30
Укупно часова наставе у блоку 74
Укупно часова по виду наставе у години 21 21 0 0 54
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 42 60
Укупно часова наставе у години 96
Редни број Шифра Назив Модул С Исто као: П В СИР ДОН ОСТ ЕСПБ Тип предмета Изборна група
1. СС51 Здравствена нега 3 МЕД 5 нема 3 3 0 0 0 7 Стручно-апликативни-клинички
2. СС52 Здравствена нега старих МЕД 5 нема 3 3 0 0 0 7 Стручно-апликативни-клинички
3. СС53 Социјална медицина и здравље МЕД 5 !ФТ53 2 2 0 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички
4. СС54 Изборни блок 6 (од 2 бира се 1) МЕД 5 нема 2 2 0 0 0 5 6
СС541 Здравствена нега у максилофацијалној хирургији МЕД 5 нема 2 2 0 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички
СС542 Здравствена нега у кардиологији МЕД 5 нема 2 2 0 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 5 10 10 0 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 5 20 24
Укупно часова наставе у блоку 20
5. СС55 Здравствена нега у ургентним стањима МЕД 5 нема 3 3 0 6 Стручно-апликативни-клинички
6. СС61 Ментално здравље МЕД 6 !ФТ61 3 3 0 0 0 6 Стручни
7. СС62 Методологија истраживања МЕД 6 заједнички 2 2 0 0 0 5 Стручни
8. СС63 Вештине комуникације МЕД 6 !ФТ63 2 2 0 0 0 5 Академско-опште образовни
9. СС64 Стручна клиничка пракса 3 МЕД 6 нема 0 0 0 0 20 2 Стручно-апликативни-клинички
10. СС65 Летња стручна пракса 3 МЕД 6 нема 0 0 0 0 34 2 Стручно-апликативни-клинички
11. СС66 Предмет Завршног рада МЕД 6 нема 0 0 0 12 0 4 Стручно-апликативни-клинички
12. СС67 Завршни рад МЕД 6 нема 0 0 0 0 10 6 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 6 10 10 0 12 64
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 6 32 36
Укупно часова наставе у блоку 96
Укупно часова по виду наставе у години 20 20 0 12 64
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 52 60
Укупно часова наставе у години 116
Укупно часова по виду наставе у на све године 42+42+52=136x15 = 2040
Укупно часова по виду наставе у на све године – укључене праксе и завршни рад 96+96+116=308x15 = 4620

Реализација наставе

Теоријска настава реализује се у просторијама Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“ која по својој величини, структури и намени простора у објекту, испуњава све услове за реализацију студијских програма. Расположиви простор, који обухвата амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, библиотеку са читаоницом и рачунарску учионицу, технички је опремљен и одговара захтевима за савремено извођење наставе у складу са здравственим и сигурносним стандардима. Обезбеђен је и одговарајући простор за рад наставника, сарадника, ненаставног особља, студентског парламента, као и за рад органа управљања, руковођења и пословођења. Вежбе, стручна и летња клиничка пракса реализују се у просторијама наставних база на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи.