Мастер струковни физиотерапеут

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је образовање високостручних кадрова из области физикалне медицине и рехабилитације уз примену актуелних знања и метода, тако да се студентима омогући стицање адекватног теоријско-применљивог знања и одговарајућих вештина у области физикалне медицине и рехабилитације. Основни циљ је стицање и увежбавање физиотерапеутских вештина неопходних за обављање сложених и одговорних послова у оквиру различитих нивоа здравствене заштите са акцентом на превентивну рехабилитацију. Студије треба да резултирају висоостручним кадровима који су усвојили највише професионалне стандарде неопходне за самостални рад на пословима превенције, лечења и рехабилитације у здравству, као и у области социјалне заштите, просвете и мале привреде.

Структура студијског програма

Студијски програм другог нивоа струковних студија – Мастер струковни физиотерапеут траје две године, подељен је на четири семестра и обухвата 120 ЕСПБ бодова. Структура студијског програма чини 20 предмета: 16 обавезних (90 ЕСПБ) и 4 изборна блока са по 2 предмета (30 ЕСПБ). Настава се реализује кроз предавања, вежбе, друге облике наставе и завршава се израдом завршног рада.

Након завршетка студијског програма и положеног завршног стиче се звање мастер струковни физиотерапеут.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за за студије другог степена студија: МСС Мастер струковни физиотерапеут

  Р.бр .   Шифра   Назив предмета   Б   Тип Активна настава   Остали часови   ЕСПБ
П В СИР ДОН
ПРВА ГОДИНА
1 19.MF0001 Здравствено законодавство 1 СА 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2 19.MF0002 Енглески језик у здравству 1 АО 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
3 19.MF0003 Безбедност и здравље на раду 1 СА 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
4 19.MF0I01 Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) 1 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
19.MF0021 Рехабилитација кардиолошких болесника 1 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
19.MF0022 Рехабилитација ортопедских болесника 1 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 22.00 27.00
Укупно часова наставе у блоку 22.00
5 19.MF0005 Методологија истраживања у физиотерапији 2 АО 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
6 19.MF0006 Медицина ванредних догаћаја 2 СА 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
7 19.MF0007 Етички принципи у медицинској рехабилитацијии 2 СА 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
8 19.MF0008 Менаџмент квалитета у систему здравствене заштите 2 СА 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
9 19.MF0009 Стручна клиничка пракса 1 2 СК 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 4.00
10 19.MF0010 Летња стручна пракса 1 2 СК 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 4.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 11.00 11.00 0.00 0.00 40.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 22.00 33.00
Укупно часова наставе у блоку 62.00
Укупно часова по виду наставе у години 22.00 22.00 0.00 0.00 40.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години 44.00 60.00
Укупно часова наставе у години 84.00
ДРУГА ГОДИНА
11 19.MF0I02 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) 3 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
19.MF0023 Физикална терапија у геријатрији 3 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
  19.MF0024 Квалитет живота пацијената на медицинској рехабилитацији   3   СК   3.00   3.00   0.00   0.00   0.00   7.00
12 19.MF0013 Физиотерапијске процене 3 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
13 19.MF0012 Мултидисциплинарни приступ у медицинској рехабилитацији 3 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00
14 19.MF0014 Физиотерапијске вештине 3 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 24.00 26.00
Укупно часова наставе у блоку 24.00
15 19.MF0I03 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) 4 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
19.MF0025 Превентивна физиотерапија 4 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
19.MF0026 Мануална медицина и мануална терапија 4 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
16 19.MF0I04 Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) 4 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
  19.MF0027 Управљање људских ресурсима у организацији  здравствене неге и рехабилитацији   4   СА   3.00   3.00   0.00   0.00   0.00   7.00
  19.MF0028 Интегративне методе у здравственој нези и рехабилитацији   4   СА   3.00   3.00   0.00   0.00   0.00   7.00
17 19.MF0017 Стручна клиничка пракса 2 4 СК 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2.00
   
18 19.MF0018 Летња стручна пракса 2 4 СК 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2.00
19 19.MF0019 Завршни рад - практично истраживачки рад 4 СА 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 2.00
20 19.MF0020 Завршни рад - израда и одбрана 4 СА 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 14.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 6.00 6.00 8.00 0.00 50.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 20.00 34.00
Укупно часова наставе у блоку 70.00
Укупно часова по виду наставе у години 18.00 18.00 8.00 0.00 50.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години 44.00 60.00
Укупно часова наставе у години 94.00

Реализација наставе

Теоријска настава реализује се у просторијама Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“ која по својој величини, структури и намени простора у објекту, испуњава све услове за реализацију студијских програма. Расположиви простор, који обухвата амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, библиотеку са читаоницом и рачунарску учионицу, технички је опремљен и одговара захтевима за савремено извођење наставе у складу са здравственим и сигурносним стандардима. Обезбеђен је и одговарајући простор за рад наставника, сарадника, ненаставног особља, студентског парламента, као и за рад органа управљања, руковођења и пословођења.

Вежбе, стручна и летња клиничка пракса реализују се у просторијама наставних база на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи.