Мастер струковни физиотерапеут

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је образовање високостручних кадрова из области физикалне медицине и рехабилитације уз примену актуелних знања и метода, тако да се студентима омогући стицање адекватног теоријско-применљивог знања и одговарајућих вештина у области физикалне медицине и рехабилитације. Основни циљ је стицање и увежбавање физиотерапеутских вештина неопходних за обављање сложених и одговорних послова у оквиру различитих нивоа здравствене заштите са акцентом на превентивну рехабилитацију. Студије треба да резултирају висоостручним кадровима који су усвојили највише професионалне стандарде неопходне за самостални рад на пословима превенције, лечења и рехабилитације у здравству, као и у области социјалне заштите, просвете и мале привреде.

Структура студијског програма

Студијски програм другог нивоа струковних студија – Мастер струковни физиотерапеут траје две године, подељен је на четири семестра и обухвата 120 ЕСПБ бодова. Структура студијског програма чини 20 предмета: 16 обавезних (90 ЕСПБ) и 4 изборна блока са по 2 предмета (30 ЕСПБ). Настава се реализује кроз предавања, вежбе, друге облике наставе и завршава се израдом завршног рада.

Након завршетка студијског програма и положеног завршног стиче се звање мастер струковни физиотерапеут.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за за студије другог степена студија: МСС Мастер струковни физиотерапеут

Редни број Шифра Назив Модул С П В СИР ОСТ ЕСПБ Тип предмета Изборна група
1. МСФ11 Здравствено законодавство МСФС 1 2 2 0 0 6 Научно-стручни
2. МСФ12 Енглески језик у здравству МСФС 1 3 3 0 0 7 Академско-општеобразовни
3. МСФ13 Безбедност и здравље на раду МСФС 1 3 3 0 0 7 Научно-стручни
4. МСФ14 Изборни блок 1 МСФС 1 3 3 0 0 7 1
МСФ141 Рехабилитација кардиолошких боленсика МСФС 1 Стручно-апликативни-клинички
МСФ142 Рехабилитација ортопедских болесника МСФС 1 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 1 11 11 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 1 22 0 27
Укупно часова наставе у блоку 22
5. МСФ21 Meтодологија истраживања у физиотерапији МСФС 2 2 2 0 0 4 Научно-стручни
6. МСФ22 Медицина ванредних догађаја МСФС 2 3 3 0 0 7 Научно-стручни
7. МСФ23 Eтички принципи у медицинској рехабилитацији МСФС 2 3 3 0 0 7 Научно-стручни
8. МСФ24 Mенаџмент квалитета у систему здравствене заштите МСФС 2 3 3 0 0 7 Академско-општеобразовни
9. МСФ25 Стручна клиничка пракса 1 Летња стручна пракса 1 МСФС 2 0 0 0 20 4 Стручно-апликативни-клинички
10. МСФ26 Стручна клиничка пракса 1 Летња стручна пракса 1 МСФС 2 0 0 0 20 4 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 11 11 0 40 33
Укупно часова наставе у блоку 22
Укупно часова по виду наставе у години 52
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 22 22 0 40 60
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 44
Укупно часова наставе у блоку 84
Редни број Шифра Назив Модул С П В СИР ОСТ ЕСПБ Тип предмета Изборна група
11. МСФ31 Изборни блок 2 МСФС 3 3 2 0 0 7 2
МСФ311 Физикална терапија у геријатрији МСФС 3 Стручно-апликативни-клинички
МСФ312 Kвалитет живота пацијената на медицинској рехабилитацији МСФС 3 Стручно-апликативни-клинички
12. МСФ32 Mултидисциплинарни приступ у медицинској рехабилитацији МСФС 3 2 2 0 0 4 Стручно-апликативни-клинички
13. МСФ33 Физиотерапијске процене МСФС 3 3 2 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички
14. МСФ34 Физиотерапијске вештине МСФС 3 2 2 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички
15. МСФ41 Изборни блок 3 МСФС 3 4 2 0 0 8 3
МСФ411 Превентивна физиотерапија МСФС 3 Стручно-апликативни-клинички
МСФ412 Мануелна медицина и мануелна терапија МСФС 3 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 3 16 10 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 3 26 0 0 32
Укупно часова наставе у блоку 26
16. МСФ41 Изборни блок 4 МСФС 4 4 2 0 0 8 4
МСФ411 Управљање људским ресурсима у организацији здравствене неге и рехабилитације МСФС 4 Научно-стручни
МСФ412 Интегративне методе у здравственој нези и рехабилитацији МСФС 4 Научно-стручни
17. МСФ42 Стручна клиничка пракса 2 Летња стручна пракса 2 МСФС 4 0 0 0 20 2 Стручно-апликативни-клинички
18. МСФ43 Стручна клиничка пракса 2 Летња стручна пракса 2 МСФС 4 0 0 0 20 2 Стручно-апликативни-клинички
19. МСФ44 Предмет завршног рада МСФС 4 0 0 8 0 2 Стручно-апликативни-клинички
20. МСФ45 Завршни рад МСФС 4 0 0 0 10 16 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 4 4 2 8 50 28
Укупно часова наставе у блоку 16 50
Укупно часова по виду наставе у години 66
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 20 12 8 50 60
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 40
Укупно часова наставе у блоку 90
Укупно часова по виду наставе у на све године 44+40=84x15 = 1260
Укупно часова по виду наставе у на све године – укључене праксе и завршни рад 84+90=174x15 = 2610

Реализација наставе

Теоријска настава реализује се у просторијама Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“ која по својој величини, структури и намени простора у објекту, испуњава све услове за реализацију студијских програма. Расположиви простор, који обухвата амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, библиотеку са читаоницом и рачунарску учионицу, технички је опремљен и одговара захтевима за савремено извођење наставе у складу са здравственим и сигурносним стандардима. Обезбеђен је и одговарајући простор за рад наставника, сарадника, ненаставног особља, студентског парламента, као и за рад органа управљања, руковођења и пословођења.

Вежбе, стручна и летња клиничка пракса реализују се у просторијама наставних база на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи.