Мастер струковна медицинска сестра

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма подразумева подизање нивоа образовних, стручних и управљачких компетенција медицинских сестара, усклађивање образовања са потребама друштва, просвете и системом здравствене и социјалне заштите, унапређење управљања људским ресурсима и квалитетом пружене здравствене заштите и неге, подизање система квалитета у оквирима међународних стандарда, као и примену и преношење стечених знања и вештина у пракси.

Циљеви су усклађени са очекиваним исходима учења и подразумевају упознавање са принципима и захтевима истраживачког рада, планирање, учешће и вођење изворних истраживања у сестринству, спровођење здравствене неге засноване на доказима и примењивање међународних стандарда сестринске праксе., као и оспособљавање за организацију здравствене заштите на различитим нивоима.

Структура студијског програма

Студијски програм другог нивоа струковних студија – Мастер струковна медицинска сестра траје две године, подељен је на четири семестра и обухвата 120 ЕСПБ бодова. Структуру студијског програма чини 20 предмета: 16 обавезних (90 ЕСПБ) и 4 изборна блока са по 2 предмета (30 ЕСПБ). Завршни рад и предмет завршног рада носе 14, односно 2 ЕСПБ и садрже истраживања у оквиру завршног рада (активна истраживања), практични истраживачки рад и израду и одбрану завршног рада.

Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање мастер струковна медицинска сестра.

Садржај квалификација и диплома у потпуности одговарају стандардима прописаним принципима Болоњске декларације, препорукама Националног савета за високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Стандардима Светске здравствене организације за Европу, као и директиви 2013/55/ЕС Европског парламента и Савета Европе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена студија: МСС Мастер струковна медицинска сестра

Редни број Шифра Назив Модул С П В СИР ОСТ ЕСПБ Тип предмета Изборна група
1. МСС11 Здравствено законодавство MCMC 1 2 2 0 0 6 Научно-стручни
2. МСС12 Енглески језик у здравству MCMC 1 3 3 0 0 7 Академско-општеобразовни
3. МСС13 Безбедност и здравље на раду MCMC 1 3 3 0 0 7 Научно-стручни
4. МСС14 Изборни блок 1 (од 2 бира се 1) MCMC 1 3 3 0 0 7 1
МСС141 Сестринске процедуре здравствене неге у интерној медицини MCMC 1 Стручно-апликативни-клинички
МСС142 Сестринске процедуре здравствене неге у хирургији MCMC 1 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 1 11 11 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 1 22 0 27
Укупно часова наставе у блоку 22
5. МСС21 Методологија истраживања у сестринству MCMC 2 2 2 0 0 4 Научно-стручни
6. МСС22 Медицина ванредних догађаја MCMC 2 3 3 0 0 7 Научно-стручни
7. МСС23 Превенција и контрола болничким инфекцијама MCMC 2 3 3 0 0 7 Научно-стручни
8. МСС24 Mенаџмент квалитета у систему здравствене заштите MCMC 2 3 3 0 0 7 Академско-општеобразовни
9. МСС25 Стручна клиничка пракса 1 MCMC 2 0 0 0 20 4 Стручно-апликативни-клинички
10. МСС26 Летња стручна пракса 1 MCMC 2 0 0 0 20 4 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 11 11 0 40 33
Укупно часова наставе у блоку 22
Укупно часова по виду наставе у години 52
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 22 22 0 40
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 44 60
Укупно часова наставе у блоку 84
Редни број Шифра Назив Модул С П В СИР ОСТ ЕСПБ Тип предмета Изборна група
11. МСС31 Изборни блок 2 (од 2 бира се 1) MCMC 3 3 2 0 0 7 2
МСС311 Здравствена заштита у геријатрији MCMC 3 Стручно-апликативни-клинички
МСС312 Дијагностичко терапијске процедуре MCMC 3 Стручно-апликативни-клинички
12. МСС32 Заштита животне средине MCMC 3 3 2 0 0 6 Стручно-апликативни-клинички
13. МСС33 Здравствена заштита жена и деце MCMC 3 3 2 0 0 6 Стручно-апликативни-клинички
14. МСС34 Промоција здравља и здравствено васпитање MCMC 3 3 2 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички
15. МСС35 Изборни блок 3 (од 2 бира се 1) MCMC 3 4 2 0 0 8 3
МСС351 Управљање медицинским отпадом MCMC 3 Стручно-апликативни-клинички
МСС352 Третман хроничне ране и декубитуса MCMC 3 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 3 16 10 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 3 26 0 0 32
Укупно часова наставе у блоку 26
16. МСФ41 Изборни блок 4 MСФС 4 4 2 0 0 8 4
МСФ411 Управљање људским ресурсима у организацији здравствене неге и рехабилитације MСФС 4 Научно-стручни
МСФ412 Интегративне методе у здравственој неги и рехабилитацији MСФС 4 Научно-стручни
17. МСФ42 Стручна клиничка пракса 2 MСФС 4 0 0 0 20 2 Стручно-апликативни-клинички
18. МСФ43 Летња стручна пракса 2 MСФС 4 0 0 0 20 2 Стручно-апликативни-клинички
19. МСФ44 Предмет завршног рада MСФС 4 0 0 8 0 2 Стручно-апликативни-клинички
20. МСФ45 Завршни рад MСФС 4 0 0 0 10 14 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 4 4 2 8 50 28
Укупно часова по виду наставе у блоку 16 50
Укупно часова по виду наставе у години 66
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 20 12 8 50 60
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 40
Укупно часова наставе у блоку 90
Укупно часова по виду наставе у на све године 44+40=84x15 = 1260
Укупно часова по виду наставе у на све године – укључене праксе и завршни рад 84+90=174x15 = 2610

Реализација наставе

Теоријска настава реализује се у просторијама Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“ која по својој величини, структури и намени простора у објекту, испуњава све услове за реализацију студијских програма. Расположиви простор, који обухвата амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, библиотеку са читаоницом и рачунарску учионицу, технички је опремљен и одговара захтевима за савремено извођење наставе у складу са здравственим и сигурносним стандардима. Обезбеђен је и одговарајући простор за рад наставника, сарадника, ненаставног особља, студентског парламента, као и за рад органа управљања, руковођења и пословођења.

Вежбе, стручна и летња клиничка пракса реализују се у просторијама наставних база на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи.