Мастер струковна медицинска сестра

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма подразумева подизање нивоа образовних, стручних и управљачких компетенција медицинских сестара, усклађивање образовања са потребама друштва, просвете и системом здравствене и социјалне заштите, унапређење управљања људским ресурсима и квалитетом пружене здравствене заштите и неге, подизање система квалитета у оквирима међународних стандарда, као и примену и преношење стечених знања и вештина у пракси.

Циљеви су усклађени са очекиваним исходима учења и подразумевају упознавање са принципима и захтевима истраживачког рада, планирање, учешће и вођење изворних истраживања у сестринству, спровођење здравствене неге засноване на доказима и примењивање међународних стандарда сестринске праксе., као и оспособљавање за организацију здравствене заштите на различитим нивоима.

Структура студијског програма

Студијски програм другог нивоа струковних студија – Мастер струковна медицинска сестра траје две године, подељен је на четири семестра и обухвата 120 ЕСПБ бодова. Структуру студијског програма чини 20 предмета: 16 обавезних (90 ЕСПБ) и 4 изборна блока са по 2 предмета (30 ЕСПБ). Завршни рад и предмет завршног рада носе 14, односно 2 ЕСПБ и садрже истраживања у оквиру завршног рада (активна истраживања), практични истраживачки рад и израду и одбрану завршног рада.

Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање мастер струковна медицинска сестра.

Садржај квалификација и диплома у потпуности одговарају стандардима прописаним принципима Болоњске декларације, препорукама Националног савета за високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Стандардима Светске здравствене организације за Европу, као и директиви 2013/55/ЕС Европског парламента и Савета Европе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена студија: МСС Мастер струковна медицинска сестра

  Р.бр .   Шифра   Назив предмета   Б   Тип Активна настава   Остали часови   ЕСПБ
П В СИР ДОН
ПРВА ГОДИНА
1 19.MF0001 Здравствено законодавство 1 СА 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2 19.MF0002 Енглески језик у здравству 1 АО 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
3 19.MF0003 Безбедност и здравље на раду 1 СА 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
4 19.MM0I01 Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) 1 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
  19.MM0016 Сестринске процедуре здравствене неге у интерној медицини   1   СК   3.00   3.00   0.00   0.00   0.00   7.00
  19.MM0017 Сестринске процедуре здравствене неге у хирургији   1   СК   3.00   3.00   0.00   0.00   0.00   7.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 22.00 27.00
Укупно часова наставе у блоку 22.00
5 19.MM0002 Методологија истраживања у сестинству 2 АО 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
6 19.MF0006 Медицина ванредних догаћаја 2 СА 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
7 19.MM0003 Превенција и контрола болничких инфекција 2 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
8 19.MF0008 Менаџмент квалитета у систему здравствене заштите 2 СА 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
9 19.MM0004 Стручна клиничка пракса 1 2 СК 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 4.00
10 19.MM0005 Летња стручна пракса 1 2 СК 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 4.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 11.00 11.00 0.00 0.00 40.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 22.00 33.00
Укупно часова наставе у блоку 62.00
Укупно часова по виду наставе у години 22.00 22.00 0.00 0.00 40.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години 44.00 60.00
Укупно часова наставе у години 84.00
  Р.бр                 .   Шифр а   Назв предмета   Б   Тип Активна настава   Остали часови   ЕСПБ
П В СИР  ДОН
11 19.MM0I02 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) 3   3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
    19.MM0018 Здравствена заштита у геријатрији 3 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
    19.MM0019 Дијагностичко терапијске процене 3 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
12 19.MM0007 Заштита животне средине 3 СА 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00
13 19.MM0008 Здравствена заштита жена и деце 3 СА 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
14 19.MM0009 Промоција здравља и здравствено васпитање 3 СА 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 24.00   26.00
Укупно часова наставе у блоку 24.00  
15 19.MM0I04 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) 4   3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
      19.MF0027 Управљање људских ресурсима у организацији  здравствене неге и рехабилитацији   4   СА   3.00   3.00   0.00   0.00   0.00   7.00
      19.MF0028 Интегративне методе у здравственој нези и рехабилитацији   4   СА   3.00   3.00   0.00   0.00   0.00   7.00
16 19.MM0I03 Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) 4   3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
    19.MM0020 Управљање медицинским отпадом 4 СА 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
    19.MM0021 Третман хроничне ране и декубитуса 4 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00
17 19.MM0012 Стручна клиничка пракса 2 4 СК 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2.00
     
18 19.MM0013 Летња стручна пракса 2 4 СК 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2.00
19 19.MM0014 Завршни рад - практично истраживачки рад 4 СА 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 2.00
20 19.MM0015 Завршни рад - израда и одбрана 4 СА 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 14.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 6.00 6.00 8.00 0.00 50.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 20.00   34.00
Укупно часова наставе у блоку 70.00  
Укупно часова по виду наставе у години 18.00 18.00 8.00 0.00 50.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години 44.00   60.00
Укупно часова наставе у години 94.00  

Реализација наставе

Теоријска настава реализује се у просторијама Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“ која по својој величини, структури и намени простора у објекту, испуњава све услове за реализацију студијских програма. Расположиви простор, који обухвата амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, библиотеку са читаоницом и рачунарску учионицу, технички је опремљен и одговара захтевима за савремено извођење наставе у складу са здравственим и сигурносним стандардима. Обезбеђен је и одговарајући простор за рад наставника, сарадника, ненаставног особља, студентског парламента, као и за рад органа управљања, руковођења и пословођења.

Вежбе, стручна и летња клиничка пракса реализују се у просторијама наставних база на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи.