Струковна медицинска сестра

Сруктура студијског програма

Врста студија: Основне струковне студије.
Назив: Струковна медицинска сестра
Обим студија: 180 ЕСПБ
Стручни академски назив: Високошколска диплома струковних студија са стручним називом Струковна медицинска сестра.

Образовни и професионални циљеви наставе су стварање компетентних и квалитетних стручњака који су усвојили највише професионалне и етичке стандарде неопходне за самостални рад у области здравствене неге у установама примарног, секундарног и терцијалног нивоа.

Завршетком студија, студент се оспособљава за примену доктрине процеса здравствене неге, уз давање одговарајућег стручног доприноса мултидисциплинарном тиму, као и за праћење и унапређење сестринских процедура у здравству. Студијски програм се састоји од 27 обавезних предмета и изборног блока, из кога студент бира 6 од 15 предмета. Називи предмета, оквирни садржаји, бодовање и предуслови за упис приказани су у Стандарду 5. Настава по предметима на студијском програму траје три године, подељена је на шест семестара, а реализује се кроз предавања, вежбе, друге облике наставе и завршава се израдом завршног рада.

Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија се изражава збиром ЕСПБ бодова. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном ангажовању студента у обиму минимум од 40 часовна недеље у току једне школске године. Сваки предмет има одређену бодовну вредност у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ бодови), као и завршни рад и обављена стручна пракса. Настава из свих предмета се изводи у облику предавања, вежби, семинарских радова, консултација, колоквијума и практичног рада. Клинички предмети обухватају и обављање стручне праксе према тематским целинама теоријског дела предмета, реализацијом стручног, тематски конципираног практичног рада. Практична настава - вежбе, се изводи у малим групама под руководством наставника и сарадника у настави. Студијски програм је усаглашен са Директивом 2013/55/ЕС Европске уније, Законом о високом образовању Републике Србије и савременим захтевима медицинске струке и науке, са циљем да образује кадар који ће високо професионално применити холистички приступ у процесу примене најсавременијих процедура здравствене неге.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма основних струковних студија Струковна медицинска сестра је формирање стручњака компетентног за рад у медицинским установама, као и установама које су својом делатношћу повезане са активностима медицинских установа, а првенствено за потребе пружања здравствене неге на нивоу примарне, секундарне и терцијалне здравствене заштите.

Студијски програм је усмерен ка пружању неопходних теоријских и практичних знања чијим се усвајањем струковна медицинска сестра оспособљава за професионално деловање кроз пружање стручне помоћи у току животног циклуса сваком појединцу у здрављу и болести. Усвајање потребних знања остварује се кроз трогодишњи програм студија, односно садржаје обавезних и изборних предмета чијим се савладавањем стиче одговарајуће стручно знање из области здравствене неге.

Сврха студијског програма је:
 • образовање стручног кадра у складу са новим приступима здрављу и здравственој политици;
 • подизање стручних компетенција медицинских сестара;
 • усклађивање образовања са реалним потребама друштва и система здравствене заштите;
 • допринос развоју здравственог система у Републици Србији стварањем квалитетних кадрова;
 • припрема и оспособљавање кадра за даље континуирано образовање.

Сврха студијског програма је образовање потребног стручног кадра имајући у виду нове приступе здрављу и здравственој политици који се заснивају на заштити и унапређењу здравља, а који захтевају примене сестринских функција и компетенција. Успешним завршетком студијског програма студент стиче права која Закон предвиђа за завршене основне струковне студије.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма односе се на стицање компетенција струковних медицинских сестара:

 • Стицање теоријског и практичног знања о методама, техникама и вештинама здравствене неге неопходног за вршење професионалног рада.
 • Извршавање сложених и одговорних послова у области здравствене неге.
 • Стицање знања и вештина за релевантну процену, рано откривање и превенцију болести, превенцију инвалидитета, едукацију појединца, породице, групе и заједнице, уз поштовање захтева тимског рада, мултидисциплинарног приступа и етичких принципа.
 • Спровођење здравствене неге засноване на доказима (evidence based nursing) и примена међународних стандарда из сестринске праксе.
 • Оспособљеност за доношење исправних одлука у решавању актуелних и потенцијалних проблема кроз креативан рад и логично закључивање.
 • Оспособљеност за препознавање професионалне аутономије и одговорности уз поштовање холистичког приступа, моралних вредности и стручне одговорности у односу на кориснике.
 • Оспособљеност за безбедно руковање опремом, лековима и медицинским седствима.
 • Оспособљеност за самостално вођење документације из области здравствене неге.
 • Оспособљеност за истраживање у здравственој нези, писање и публиковање радова.
 • Оспособљавање за спровођење поступака у контроли квалитета и осигурања квалитета у сестринским процедурама.
 • Оспособљеност за едукацију других по питању здравствене неге и промоције здравља и превенције.
 • Упознавање са законском регулативом и међународним препорукама које регулишу ову област.

Циљ овог програма је да се образују струковне медицинске сестре оспособљене за самостални рад у државном и приватном сектору, који подразумева организацију рада, планирање и унапређење квалитета рада, примену модерних и савремених принципа здравствене неге у третману здравих и болесних особа, као и особа са посебним потребама. Завршетком овог студијског програма формира се стручњак који је компетентан за послове здравствене неге са здравом и болесном популацијом свих старосних доби, како у медицинским установама, тако и у другим институцијама које су својом делатношћу непосредно или посредно везане за здравствену делатност.

Компетенције дипломираних студената

По завршетку основних струковних студија студент ће усвојити знања и вештине за обављање квалитетне сестринске праксе и биће оспособљен:

 • да ради по начелима јединствене сестринске неге поштујући индивидуалност пацијента, примењујући холистички приступ и партнерски однос;
 • да процени потребе за здравственом негом, примењујући методе процеса здравствене неге и решавања по проблему, адекватно постави циљеве и приоритете, планира, реализују и спроводи евалуацију а према потреби модификују план неге;
 • да води сестринску документацију и обрађују резултате
 • организује адекватну сестринску негу у установама примарног, секундарног и терцијалног нивоа;
 • организује сестринску негу у социјалним установама, као и у породичним окружењима;
 • да стечена знања и вештине користи у циљу унапређења здравља са предузимањем активности у циљу одржања доброг здравља и заштити од болести појединца, породице и заједнице;
 • процењује потребе за едукацијом и примењује начела и технике подучавања појединца, породице и заједнице;
 • примењује вештине комуникације у раду са пацијентима, породицама, члановима тима и другима;
 • примењује мере безбедности у раду и мере заштите животне средине и адекватно управља ризиком;
 • влада знањем и вештинама за праћење здравственог стања болесника и критично оболелих и спроводи сестринске процедуре;
 • учествује у планирању и спровођењу дијагностичких и терапијских процедура који су индиковани и спроводе се под надзором лекара;
 • активно примењује знања и вештине као део здравственог тима
 • да руководи тимом за здравствену негу, организује и руководи сестринском службом на свим нивоима здравствене заштите;
 • развија професионалан однос и одговорност, поштујући законске, моралне и етичке норме;
 • залаже се за побољшање стандарда сестринске праксе;
 • препознаје властите потребе и могућности за даљим образовањем, праћењем сродних научних дисциплина и применом стечених знања унапређује струцу, уз праћење и учешће у истраживачком раду у сестринству;
 • активно учествује у образовању сестара и осталих здравствених радника, а по потреби и других заинтересованих лица.

Струковна медицинска сестра ће бити оспособљена и да: поштује и примењује начела етике; уважава стручно проверене методе и достигнућа науке; делује по важећим општим и стручним стандардима здравствене неге; осигурава поверљивост и сигурност информација добијених обављањем професионалних дужности; поштује права пацијента током спровођења интервенција и процедура; примењује важеће прописе у обављању професионалне дужности; поштује и уважава верске, етничке и културолошке разлике и схватања пацијента; увек делује у корист пацијента; сарађује са члановима породице и члановима здравственог тима; чува углед сестринске професије, здравствене службе и установе у којој ради; води рачуна о рационализацији и ефикасности поступака у нези; рационално и економично користи снагу, време, опрему и прибор за рад.

Курикулум

Курикулум основних струковних студија Струковна медицинска сестра организован је у виду трогодишњих студија – шест семестара. Година је организована у два семестра. Обим сваког предмета је исказан у ЕСПБ бодовима, а укупан обим студија збиром ЕСПБ бодова, који износи 180. Курикулум се састоји од 27 обавезних предмета и од 15 изборних предмета, од којих студент бира 6. Структуру обавезних предмета чини 3 академско-општеобразовнa предмета са укупно 9 бодова, 11 стручних предмета са укупно 38 бодова, 13 стручно- апликативних предмета са 70 бодова и 15 изборних предмета од којих сваки носи 4 ЕСПБ. Од укупно 180 ЕСПБ, позицији изборног блока са завршним радом припада 36 ЕСПБ. Студент је ангажован 40 часова недељно за теоријску и практичну наставу.

Наставне методе обухватају предавања, вежбе, семинаре, практични рад, рад у групи и индивидуални рад студента са наставником и самостални рад студента. Основне струковне студије се завршавају израдом завршног рада рада који носи 10 ЕСПБ, након чега студент стиче звање струковне медицинске сестре. Након савладаног студијског програма основних струковних студија, студенти стичу компетенције за примену теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне делатности. Завршетком студија студент стиче права која Закон о високом образовању предвиђа за завршене основне струковне студије.

Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм основних струковних студија Струковна медицинска сестра усаглашен је са принципима Болоњске декларације и препорукама за школовање медицинских сестара које су усвојила европска стручна и академска удружења.

Такође, програм је усаглашен са препорукама Националног савета за високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и директивом 2013/55/ЕС (која се односи на узајамно повезивање диплома, сертификата и осталих докумената о формалним класификацијама у здравственој нези), директивом Минхенске декларације Munich Declaration Nurses and midwives (односи се на ојачавање професије медицинских сестара кроз унапређивање иницијалног образовања), и са Стандардима Светске здравствене организације за Европу European Union Standards for Nursing and Midwifery. Студијски програм је усклађен са минималним захтевима обуке које је усвојила Европска комисија European Comission Minimum Training Requirements – Nurses.

Студијски програм је свеобухватан, целовит, интердисциплинаран и усклађен је и упоредив са другим студијским програмима Европске Уније:

Упис студената

Услови за упис студената, ближе одредбе поступка и начина спровођења пријемног испита на Високој медицинској школи струковних студија „Свети Василије Острошки“, уређени су Статутом Школе и конкурсом. Директор школе расписује конкурс за упис на студије, најкасније до 30. априла текуће године, за наредну школску годину. Конкурс је плански документ који садржи:

 • Број студената за сваки студијски програм који се организује у Школи,
 • Услове за упис,
 • Мерила за утврђивање редоследа кандидата,
 • Поступак спровођења конкурса,
 • Начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед,
 • Висину школарине коју плаћају студенти.

У прву годину основних струковних студија може се уписати лице рангирано у оквиру акредитованог броја студената, које има средње образовање у четворогодишњем трајању, и положен пријемни испит.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних струковних студија утврђује се на основу:

 • Постигнутог општег успеха у средњем образовању,
 • Резултата на квалификационом испиту, из предмета "Биологија".

Поступак за упис кандидата у прву годину студија спроводи комисија коју именује директор Школе. Статус студента престаје у случајевима предвиђеним Законом и Правилником о студијама

Оцењивање и напредовање студената

Током студирања сваки студент савлађује студијски програм редовним похађањем наставе, извршавањем предиспитних активности (семинари, колоквијуми) и индивидуалним учењем, а степен усвојеног знања верификује се полагањем испита. У складу са студијским програмом, студент стиче одређени број ЕСПБ бодова. Сваки појединачни предмет у студијском програму носи одређени број ЕСПБ бодова, који студент стиче када са успехом положи испит.

Број ЕСПБ бодова утврђује се на основу радног оптерећења студента у савладавању градива одређеног предмета применом јединствене методологије високошколске установе за све предмете. Успешност студената у савладавању одређеног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Максимални број поена који студент може да оствари на предмету је 100. Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30, а максимални 70.

Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена. Начин стицања поена током извођења наставе укључује број поена који студент стиче по основу сваке појединачне врсте активности током наставе или извршавањем предииспитне обавезе и полагањем испита. Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан-изузетан). Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету стечених знања и вештина. За завршни рад студент бира тему из стручно-апликативног предмета. Ментор упућује студента на литературу и методологију израде завршног рада. Завршни рад се полаже усмено и оцењује се оценом од 5 до 10.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије ОСС Струковна медицинска сестра
Редни број Шифра Назив Модул С Исто као: П В СИР ДОН ОСТ ЕСПБ Тип предмета Изборна група
1. СС11 Aнатомиja МЕД 1 заједнички 2 2 0 0 0 5 Стручни
2. СС12 Физиологија МЕД 1 заједнички 2 2 0 0 0 5 Стручни
3. СС13 Увод у здравствену негу МЕД 1 нема 2 2 0 0 0 6 Стручни
4. СС14 Клиничка пропедевтика МЕД 1 нема 2 2 0 0 0 6 Стручни
5. СС15 Изборни блок 1 (од 2 бира се 1) МЕД 1 нема 1 1 0 0 0 3 1
СС151 Енглески језик 1 МЕД 1 заједнички Академско-опште образовни
СС152 Шпански језик 1 МЕД 1 заједнички Академско-опште образовни
6. СС16 Изборни блок 2 (од 2 бира се 1) МЕД 1 нема 2 2 0 0 0 5 2
СС161 Здравствена нега у хематологији МЕД 1 нема Стручно-апликативни-клинички
СС162 Здравствена нега у рехабилитацији МЕД 1 нема Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 1 11 11 0 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 1 22 30
Укупно часова наставе у блоку 22
7. СС21 Микробиологија са епидемиологијом МЕД 2 нема 2 2 0 0 0 5 Стручни
8. СС22 Здравствена нега 1 МЕД 2 нема 2 2 0 0 0 6 Стручно-апликативни-клинички
9. СС23 Здравствена нега у интерној медицини МЕД 2 нема 2 2 0 5 Стручно-апликативни-клинички
10. СС24 Патологија са патофизиологијом МЕД 2 нема 2 2 0 5 Стручни
11. СС25 Здравствена нега у хирургији МЕД 2 нема 2 2 0 5 Стручно-апликативни-клинички
12. СС26 Летња клиничка пракса 1 МЕД 2 нема 0 0 0 0 20 2 Стручно-апликативни-клинички
13. СС27 Стручна клиничка пракса 1 МЕД 2 нема 0 0 0 0 34 2 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 2 10 10 0 0 54
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 20 30
Укупно часова наставе у блоку 74
Укупно часова по виду наставе у години 21 21 0 0 54
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 42 60
Укупно часова наставе у години 96
1. СС27 Изборни блок 3 (од 2 бира се 1) МЕД 3 нема 1 1 0 3 3
СС271 Енглески језик 2 МЕД 3 !ФТ311 Академско-опште образовни
СС272 Шпански језик 2 МЕД 3 !ФТ311 Академско-опште образовни
2. СС28 Изборни блок 4 (од 2 бира се 1) МЕД 3 нема 2 2 0 5 4
СС281 Здравствена нега хроничне ране и декубитуса МЕД 3 нема Стручни
СС282 Физиолошки механизми стреса и адаптације МЕД 3 нема Стручни
3. СС29 Здравствена нега 2 МЕД 3 нема 2 2 0 5 Стручно-апликативни-клинички
4. СС34 Палијативно збрињавање и менаџмент бола МЕД 3 заједнички 2 2 0 5 Стручно-апликативни-клинички
5. СС35 Инфективне болести са здравственом негом МЕД 3 нема 2 2 0 5 Стручни
6. СС36 Фармакологија са токсикологијом МЕД 3 нема 2 2 0 5 Стручни
Укупно часова по виду наставе у блоку 1 11 11 0 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 1 22 30
Укупно часова наставе у блоку 22
7. СС41 Сестринске процедуре МЕД 4 нема 3 3 0 6 Стручни
8. СС42 Ортопедија и трауматологија МЕД 4 !ФТ41 2 2 0 5 Стручно-апликативни-клинички
9. СС43 Етика са филозофијом сестринства и права МЕД 4 нема 2 2 0 5 Академско-опште образовни
10. СС44 Прва помоћ МЕД 4 !ФТ44 2 2 0 5 Стручни
11. СС45 Изборни блок 5 (од 2 бира се 1) МЕД 4 нема 1 1 0 3 5
СС451 Енглески језик 3 МЕД 4 заједнички Академско-опште образовни
СС452 Шпански језик 3 МЕД 4 заједнички Академско-опште образовни
12. СС46 Стручна клиничка пракса 2 МЕД 4 нема 20 4 Стручно-апликативни-клинички
13. СС47 Летња стручна пракса 2 МЕД 4 нема 0 0 0 0 34 2 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 2 10 10 0 0 54
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 20 30
Укупно часова наставе у блоку 74
Укупно часова по виду наставе у години 21 21 0 0 54
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 42 60
Укупно часова наставе у години 96
1. СС51 Здравствена нега 3 МЕД 5 нема 3 3 0 0 0 7 Стручно-апликативни-клинички
2. СС52 Здравствена нега старих МЕД 5 нема 3 3 0 0 0 7 Стручно-апликативни-клинички
3. СС53 Социјална медицина и здравље МЕД 5 !ФТ53 2 2 0 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички
4. СС54 Изборни блок 6 (од 2 бира се 1) МЕД 5 нема 2 2 0 0 0 5 6
СС541 Здравствена нега у максилофацијалној хирургији МЕД 5 нема 2 2 0 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички
СС542 Здравствена нега у кардиологији МЕД 5 нема 2 2 0 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 5 10 10 0 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 5 20 24
Укупно часова наставе у блоку 20
5. СС55 Здравствена нега у ургентним стањима МЕД 5 нема 3 3 0 6 Стручно-апликативни-клинички
6. СС61 Ментално здравље МЕД 6 !ФТ61 3 3 0 0 0 6 Стручни
7. СС62 Методологија истраживања МЕД 6 заједнички 2 2 0 0 0 5 Стручни
8. СС63 Вештине комуникације МЕД 6 !ФТ63 2 2 0 0 0 5 Академско-опште образовни
9. СС64 Стручна клиничка пракса 3 МЕД 6 нема 0 0 0 0 20 2 Стручно-апликативни-клинички
10. СС65 Летња стручна пракса 3 МЕД 6 нема 0 0 0 0 34 2 Стручно-апликативни-клинички
11. СС66 Предмет Завршног рада МЕД 6 нема 0 0 0 12 0 4 Стручно-апликативни-клинички
12. СС67 Завршни рад МЕД 6 нема 0 0 0 0 10 6 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 6 10 10 0 12 64
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 6 32 36
Укупно часова наставе у блоку 96
Укупно часова по виду наставе у години 20 20 0 12 64
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 52 60
Укупно часова наставе у години 116
Укупно часова по виду наставе у на све године 42+42+52=136x15 = 2040
Укупно часова по виду наставе у на све године – укључене праксе и завршни рад 96+96+116=308x15 = 4620