Мастер струковни физиотерапеут

Врста студија: Мастер струковне студије.
Назив: Maстер струковни физиотерапеут
Обим студија: 120 ЕСПБ
Стручни академски назив: Високошколска диплома струковних студија са стручним називом Мастер струковни физиотерапеут.

Образовни и професионални циљеви наставе су стварање компетентних и квалитетних стручњака који су усвојили највише професионалне и етичке стандарде неопходне за самостални рад струковног физиотерапеута у области физикалне медицине и рехабилитације, у установама примарног, секундарног и терцијалног нивоа. Теоријска настава и вежбе се изводе у слушаоницама и кабинетима у Школи, а вежбе и практични рад се поред тога изводе и у наставним базама школе у здравственим установама физикалне медицине и рехабилитације.

Завршетком студија, студент се оспособљава за практичну и оперативну примену стеченог теоријског знања, уз давање одговарајућег стручног доприноса мултидисциплинарном тиму, као и за праћење и унапређење процедура у здравству. Настава по предметима на студијском програму траје две године, подељена је на четири семестра, а реализује се кроз предавања, вежбе, друге облике наставе и завршава се израдом завршног рада. Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија се изражава збиром ЕСПБ бодова. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном ангажовању студента у обиму минимум од 40 часовна недеље у току једне школске године. Сваки предмет има одређену бодовну вредност у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ бодови), као и завршни рад и обављена стручна пракса. Настава из свих предмета се изводи у облику предавања, вежби, семинарских радова, консултација, колоквијума и практичног рада. Практична настава се изводи у малим групама под руководством наставника и сарадника у настави. Студијски програм је усаглашен са Законом о високом образовању Републике Србије и савременим захтевима медицинске струке и науке, са циљем да образује кадар који ће високо професионално применити најсавременије процедуре физикалне медицине и рехабилитације. Циљ овог програма је и да се образује високо образован кадар који ће самостално радити у државном и приватном сектору, организовати такав рад и радити на планирању и унапређењу квалитета рада, контроли рада и примени модерних и савремених средстава физикалне медицине и рехабилитације у третманима здравих и болесних људи и људи са посебним потребама. Делокруг рада мастер струковног терапеута обухвата рад у оквиру основне и примарне здравствене заштите, у домовима здравља, у одељењима физикалне медицине и рехабилитације у болницама, клиничким центрима, у клиникама за физикалну медицину и рехабилитацију,

Сврха студијског програма

Курикулум мастер струковних студија Мастер струковни физиотерапеут организован је у виду двогодишњих студија – четири семестра. Година је организована у два семестра. Обим сваког предмета је исказан у ЕСПБ бодовима, а укупан обим студија збиром ЕСПБ бодова, који износи 120.

Студент је ангажован 40 часова недељно за теоријску и практичну наставу. Наставне методе обухватају предавања, вежбе, семинаре, практични рад, рад у групи и индивидуални рад студента са наставником и самостални рад студента. Мастер струковне студије се завршавају израдом завршног рада рада који носи 10 ЕСПБ, након чега студент стиче звање мастер струковни физиотерапеут. Након савладаног студијског програма мастер струковних студија, студенти стичу компетенције за примену теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне делатности. Завршетком студија студент стиче права која Закон о високом образовању предвиђа за завршене мастер струковне студије.

Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм мастер струковних студија Mастер струковни физиотерапеут усаглашен је са принципима Болоњске декларације и препорукама за школовање физиотерапеута које су усвојила европска стручна и академска удружења. Такође, програм је усаглашен са препорукама Националног савета за високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, директивом Минхенске декларације Munich Declaration Nurses and midwives (односи се на ојачавање професије медицинских сестара кроз унапређивање иницијалног образовања) као и са препорукама European Region of the World Confederation forPhysical Therapy (ER-WCPT). Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, стицања дипломе и начина студирања, као и сличним студијским програмима у тој области:

Упис студената

Услови за упис студената, ближе одредбе поступка и начина спровођења пријемног испита на Високој медицинској школи струковних студија „Свети Василије Острошки“, уређени су Статутом Школе и конкурсом. Директор школе расписује конкурс за упис на студије за наредну школску годину. Конкурс је плански документ који садржи:

 • Број студената за сваки студијски програм који се организује у Школи,
 • Услове за упис,
 • Мерила за утврђивање редоследа кандидата,
 • Поступак спровођења конкурса,
 • Начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед,
 • Висину школарине коју плаћају студенти.

Поступак за упис кандидата у прву годину мастер студија спроводи комисија коју именује директор Школе. Статус студента престаје у случајевима предвиђеним Законом и Правилником о студијама

Оцењивање и напредовање студената

Током студирања сваки студент савлађује студијски програм редовним похађањем наставе, извршавањем предиспитних активности (семинари, колоквијуми) и индивидуалним учењем, а степен усвојеног знања верификује се полагањем испита. У складу са студијским програмом, студент стиче одређени број ЕСПБ бодова. Сваки појединачни предмет у студијском програму носи одређени број ЕСПБ бодова, који студент стиче када са успехом положи испит.

Број ЕСПБ бодова утврђује се на основу радног оптерећења студента у савладавању градива одређеног предмета применом јединствене методологије високошколске установе за све предмете. Успешност студената у савладавању одређеног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Максимални број поена који студент може да оствари на предмету је 100. Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30, а максимални 70.

Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена. Начин стицања поена током извођења наставе укључује број поена који студент стиче по основу сваке појединачне врсте активности током наставе или извршавањем предииспитне обавезе и полагањем испита. Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан-изузетан). Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету стечених знања и вештина.

За завршни рад студент бира тему из стручно-апликативног предмета. Ментор упућује студента на литературу и методологију израде завршног рада. Завршни рад се полаже усмено и оцењује се оценом од 5 до 10.

Наставно особље

За реализацију два студијска програма у Високој медицинској школи струковних студија „Свети Василије Острошки“ ангажован je укупно 31 наставник и 31 сарадник. Стручне и научне квалификације наставника и сарадника Школе одговарају образовном пољу и нивоу задужења у реализацији наставе. Број наставника и сарадника одговара потребама студијских програма и довољан је да покрије укупан број часова наставе која је планирана за реализацију у Високој медицинској школи струковних студија „Свети Василије Острошки“ у оквиру оба студијска програма.

Високa медицинскa школa струковних студија „Свети Василије Острошки“ обезбеђује наставнике који испуњавају услове за избор у одговарајуће звање. За реализацију наставе на два студијска програма струковних студија, Школа је ангажовала у радном односу или допунском раду једног редовног и једног ванредног професора, 3 доцента, 18 професора струковних студија, 2 наставника страног језика, 4 наставника вештина и два предавача ван радног односа. Од укупног броја ангажованих наставника (31), 26 је доктора наука, 1 магистар наука а 19 наставника је са здравственим специјализацијама.

Од укупног броја потребних наставника, 15 наставника је запослено са пуним радним временом у Школи, 8 наставника је запослено поделом радног времена између Школе и наставне базе, и они су ангажовани за извођење наставе на клиничким предметима, а 8 наставника је ангажовано из наставних база по уговору, уз сагласност установа у којима су у сталном радном односу.

Максимално ангажовање по наставнику није веће од 12 контакт часова недељно. У број часова улази ангажовање наставника на свим високошколским установама у Србији. Школа је за реализацију наставе на два студијска програма ангажовала у радном односу или допунском раду и 31 сарадника, од којих је 6 доктора медицинских наука са здравственом специјализацијом, 3 магистра наука са здравственом специјализацијом, 5 доктора медицине са здравственом специјализацијом, 2 дипломирана дефектолога, 4 специјалисте струковне медицинске сестре, 8 струковних медицинских сестара и 3 струковна физиотерапеута.

Од укупног броја сарадника ангажованих у Школи, 1 сарадник је запослен са пуним радним временом у Школи, 26 сарадника је запослено поделом радног времена између Школе и наставне базе и они су ангажовани за извођење наставе на клиничким предметима, а 4 сарадника је ангажовано из наставних база по уговору, уз сагласност установе у којој су запослени са пуним радним временом.

Организациона и материјална средства

По својој величини, структури и намени простора у објекту, Висока медицинска школа струковних студија „Свети Василије Острошки“ испуњава све услове за реализацију студијских програма. Расположиви простор, који обухвата амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, библиотеку са читаоницом и рачунарску учионицу, технички је опремљен и одговара захтевима за савремено извођење наставе у складу са здравственим и сигурносним стандардима. Учионице су опремљене савременим средствима за извођење наставе уз могућност коришћења интернета. Обезбеђен је и одговарајући простор за рад наставника, сарадника, ненаставног особља, студентског парламента, као и за рад органа управљања, руковођења и пословођења. Седиште Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“ налази се у Београду, улица Симина број 21а, у пословној згради коју користи на основу уговора о закупу на 5 година, оснивача Школе привредног друштва „Academia Educativa“ д.о.о. Београд. Простор пословне зграде укупне површине 822,79 м2 користи и Средња медицинска школа „Свети Василије Острошки“, чији је оснивач такође Academia Educativa. Укупна бруто површина у установи је 792,59 м2 (укупна бруто површина пословне зграде је 822,79 м2 од чега је 12,42 м2 обезбеђено за канцеларију оснивача и не користи се за потребе установе, а 17,78 м2 су просторије које користи Средња медицинска школа). Укупни број студената на свим студијским програмима је 150. Школа обезбеђује 5,28 м2 бруто простора по студенту.

Школа користи простор на основу Одлуке о оснивању. Коришћење учионица, вежбаоница, наставних кабинета и амфитеатра у реализацији наставе, као и осталих просторија у закупљеној пословној згради, ближе је регулисан одлуком оснивача о коришћењу. Оснивач Школе поседује одговарајућу техничку, лабораторијску и другу специфичну опрему која обезбеђује квалитетно извођење наставе. На основу одлуке оснивача, опрема потребна за реализацију наставног процеса која је у власништву оснивача, превешће се у власништво Школе, након добијања дозволе за рад. На основу Споразума потписаним са Црвеним крстом, Школи су на располагању учила и наставна средства потребна за реализацију практичне наставе. Висока медицинска школа струковних студија „Свети Василије Острошки“, на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи, користи опремљен простор у наставним базама у функцији реализације практичне наставе, стручне и клиничке праксе:

 • Клиничко-болнички центар Звездара, Београд;
 • Дом здравља Звездара, Београд;
 • Војномедицинска академија (Медицински факултет ВМА), Београд;
 • Институт за рехабилитацију Београд, Сокобањска;
 • Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“;
 • Градски завод за јавно здравље, Београд.

Школа обезбеђује ненаставно особље у складу са стандардима, које својим стручним и професионалним радом обезбеђује успешну реализацију студијских програма, као и основних задатака и циљева високошколске установе.

Контрола квалитета

У извођењу наставе на студијским програмима који је планиран за реализацију у Високој медицинској школи струковних студија „Свети Василије Острошки“, стратегија обезбеђења квалитета представља основу за управљање образовним процесом. Она дефинише стратешка опредељења непрекидног и систематског рада на унапређењу квалитета својих програма, мере за обезбеђење квалитета, субјекте обезбеђења квалитета и њихова права и обавезе у том поступку, области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, истраживање, вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања), опредељење за изградњу организационе културе квалитета и повезаност образовне и стручне делатности.

Висока медицинска школа струковних студија „Свети Василије Острошки“, Статутом и другим општим актима утврђује послове и задатке стручних органа, катедри, Комисије за обезбеђење квалитета, наставника, сарадника, студената, ненаставног особља и Студентског парламента у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда, поступака и културе обезбеђење квалитета. Ради континуираног обезбеђења квалитета и спровођења поступка самовредновања и оцењивања студијских програма, наставе и услова рада, Комисија за обезбеђење квалитета у складу са пословником о свом раду образује стална и привремена радна тела која чине наставници, сарадници, ненаставно особље и студенти. Политику обезбеђења квалитета периодично преиспитује руководство са извршном делатношћу а за контролу и информисање о спровођењу ове Политике која је обавезујућа за све учеснике у процесима рада Школе, одговорна је Комисија за квалитет.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за за студије другог степена студија: МСС Мастер струковни физиотерапеут
-
Редни број Шифра Назив Модул СП В СИР ОСТ ЕСПБ Тип предмета Изборна група
1. МСФ11 Здравствено законодавство МСФС 1 2 2 0 0 6 Научно-стручни
2. МСФ12 Енглески језик у здравству МСФС 1 3 3 0 0 7 Академско-општеобразовни
3. МСФ13 Безбедност и здравље на раду МСФС 1 3 3 0 0 7 Научно-стручни
4. МСФ14 Изборни блок 1 МСФС 1 3 3 0 0 7 1
МСФ141 Рехабилитација кардиолошких боленсика МСФС 1 Стручно-апликативни-клинички
МСФ142 Рехабилитација ортопедских болесника МСФС 1 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 1 11 11 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 1 22 0 27
Укупно часова наставе у блоку 22
5. МСФ21 Meтодологија истраживања у физиотерапији МСФС 2 2 2 0 0 4 Научно-стручни
6. МСФ22 Медицина ванредних догађаја МСФС 2 3 3 0 0 7 Научно-стручни
7. МСФ23 Eтички принципи у медицинској рехабилитацији МСФС 2 3 3 0 0 7 Научно-стручни
8. МСФ24 Mенаџмент квалитета у систему здравствене заштите МСФС 2 3 3 0 0 7 Академско-општеобразовни
9. МСФ25 Стручна клиничка пракса 1 Летња стручна пракса 1 МСФС 2 0 0 0 20 4 Стручно-апликативни-клинички
10. МСФ26 Стручна клиничка пракса 1 Летња стручна пракса 1 МСФС 2 0 0 0 20 4 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 11 11 0 40 33
Укупно часова наставе у блоку 22
Укупно часова по виду наставе у години 52
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 22 22 0 40 60
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 44
Укупно часова наставе у блоку 84
11. МСФ31 Изборни блок 2 МСФС 3 3 2 0 0 7 2
МСФ311 Физикална терапија у геријатрији МСФС 3 Стручно-апликативни-клинички
МСФ312 Kвалитет живота пацијената на медицинској рехабилитацији МСФС 3 Стручно-апликативни-клинички
12. МСФ32 Mултидисциплинарни приступ у медицинској рехабилитацији МСФС 3 2 2 0 0 4 Стручно-апликативни-клинички
13. МСФ33 Физиотерапијске процене МСФС 3 3 2 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички
14. МСФ34 Физиотерапијске вештине МСФС 3 2 2 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички
15. МСФ41 Изборни блок 3 МСФС 3 4 2 0 0 8 3
МСФ411 Превентивна физиотерапија МСФС 3 Стручно-апликативни-клинички
МСФ412 Мануелна медицина и мануелна терапија МСФС 3 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 3 16 10 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 3 26 0 0 32
Укупно часова наставе у блоку 26
16. МСФ41 Изборни блок 4 МСФС 4 4 2 0 0 8 4
МСФ411 Управљање људским ресурсима у организацији здравствене неге и рехабилитације МСФС 4 Научно-стручни
МСФ412 Интегративне методе у здравственој нези и рехабилитацији МСФС 4 Научно-стручни
17. МСФ42 Стручна клиничка пракса 2 Летња стручна пракса 2 МСФС 4 0 0 0 20 2 Стручно-апликативни-клинички
18. МСФ43 Стручна клиничка пракса 2 Летња стручна пракса 2 МСФС 4 0 0 0 20 2 Стручно-апликативни-клинички
19. МСФ44 Предмет завршног рада МСФС 4 0 0 8 0 2 Стручно-апликативни-клинички
20. МСФ45 Завршни рад МСФС 4 0 0 0 10 16 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 4 4 2 8 50 28
Укупно часова наставе у блоку 16 50
Укупно часова по виду наставе у години 66
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 20 12 8 50 60
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 40
Укупно часова наставе у блоку 90
Укупно часова по виду наставе у на све године 44+40=84x15 = 1260
Укупно часова по виду наставе у на све године – укључене праксе и завршни рад 84+90=174x15 = 2610