Мастер струковна медицинска сестра

Врста студија: Мастер струковне студије.
Назив: Мастер струковна медицинска сестра
Обим студија: 120 ЕСПБ
Стручни академски назив: Високошколска диплома струковних студија са стручним називом Мастер струковна медицинска сестра.

Образовни и професионални циљеви наставе су стварање компетентних и квалитетних стручњака који су усвојили највише професионалне и етичке стандарде неопходне за самостални рад у области здравствене неге у установама примарног, секундарног и терцијалног нивоа.

Завршетком студија, студент се оспособљава за примену доктрине процеса здравствене неге, уз давање одговарајућег стручног доприноса мултидисциплинарном тиму, као и за праћење и унапређење сестринских процедура у здравству. Настава по предметима на студијском програму траје две године, подељена је на четири семестра, а реализује се кроз предавања, вежбе, друге облике наставе и завршава се израдом завршног рада.

Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија се изражава збиром ЕСПБ бодова. Збир од 120 ЕСПБ бодова одговара просечном ангажовању студента у обиму минимум од 40 часовна недеље у току једне школске године. Сваки предмет има одређену бодовну вредност у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ бодови), као и завршни рад и обављена стручна пракса. Настава из свих предмета се изводи у облику предавања, вежби, семинарских радова, консултација, колоквијума и практичног рада. Клинички предмети обухватају и обављање стручне праксе према тематским целинама теоријског дела предмета, реализацијом стручног, тематски конципираног практичног рада. Практична настава - вежбе, се изводи у малим групама под руководством наставника и сарадника у настави. Студијски програм је усаглашен са Директивом 2013/55/ЕС Европске уније, Законом о високом образовању Републике Србије и савременим захтевима медицинске струке и науке, са циљем да образује кадар који ће високо професионално применити холистички приступ у процесу примене најсавременијих процедура здравствене неге.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма мастер струковних студија Струковна медицинска сестра је формирање стручњака компетентног за рад у медицинским установама, као и установама које су својом делатношћу повезане са активностима медицинских установа, а првенствено за потребе пружања здравствене неге на нивоу примарне, секундарне и терцијалне здравствене заштите.

Студијски програм је усмерен ка пружању неопходних теоријских и практичних знања чијим се усвајањем мастер струковна медицинска сестра оспособљава за професионално деловање кроз пружање стручне помоћи у току животног циклуса сваком појединцу у здрављу и болести. Усвајање потребних знања остварује се кроз садржаје обавезних и изборних предмета чијим се савладавањем стиче одговарајуће стручно знање из области здравствене неге.

Сврха студијског програма је:
 • образовање стручног кадра у складу са новим приступима здрављу и здравственој политици;
 • подизање стручних компетенција медицинских сестара;
 • усклађивање образовања са реалним потребама друштва и система здравствене заштите;
 • допринос развоју здравственог система у Републици Србији стварањем квалитетних кадрова;
 • припрема и оспособљавање кадра за даље континуирано образовање.

Сврха студијског програма је образовање потребног стручног кадра имајући у виду нове приступе здрављу и здравственој политици који се заснивају на заштити и унапређењу здравља, а који захтевају примене сестринских функција и компетенција. Успешним завршетком студијског програма студент стиче права која Закон предвиђа за завршене мастер струковне студије.

Циљеви студијског програма

Општи циљеви студијског програма мастер струковних студија су да:

 • омогући ефикасно студирање,
 • оспособи студенте за самостално обављање послова с једне стране, али и тимски рад са друге стране, а у области здравствене неге,
 • оспособи студента који заврши мастер струковне студије да у погледу знања и вештина постане лидерски део здравственог тима и здравственог система,
 • оспособи студента који заврши мастер струковне студије да постигне виши ниво стручне компетентности као друштвени и национални интерес,
 • усклади наставни програм са програмима сродних европских високошколских установа, што доприноси већој мобилности студената и наставника,
 • уведе стандарде у процес вредновања знања, вештина и стручне компетентности који су упоредиви са европским стандардима како би студенти мастер струковних студија Здравствене неге били равноправни на европском нивоу, студент овладава посебним детаљима и разрадама вештина здравствене неге које се не изучавају или се само генерално помињу у оквиру основних струковних студија
 • оспособи студента који заврши мастер струковне студије за самообразовање и доживотно образовање као животну филозофију и основно право савременог човека.
 • Извршава сложене и одговорне послове у области здравствене неге.
 • Оспособи студента за самостално вођење документације из области здравствене неге.
 • Оспособи студента за истраживање у здравственој нези, писање и публиковање радова.
 • Оспособи студента за спровођење поступака у контроли квалитета и осигурања квалитета у сестринским процедурама.
 • Оспособљеност за едукацију других по питању здравствене неге и промоције здравља и превенције.
 • Упознавање са законском регулативом и међународним препорукама које регулишу ову област.

Завршетком овог студијског програма формира се стручњак који је компетентан за послове здравствене неге са здравом и болесном популацијом свих старосних доби, како у медицинским установама, тако и у другим институцијама које су својом делатношћу непосредно или посредно везане за здравствену делатност.

Компетенције дипломираних студената

Основни циљ мастер струковних студија је да обезбеди квалитетно образовање у области здравства и здравствене заштите и оспособи кандидате да у свом раду на адекватан начин примењују усвојена знања, вештине и технике неопходне за повећање ефективности и унапређење здравствених институција и целокупног система здравствене заштите. Осим тога, мастер струковне студије омогућују кандидатима увид у нова научна открића у области здравства која се могу примењивати у каснијој пракси. Исход процеса учења су високостручни кадрови који су стекли адекватна теоријско-примењива знања и одговарајуће вештине и који ће својим радом и компетенцијама допринети побољшању здравствених услуга и унапређењу целог система здравствене заштите. По завршетку мастер струковних студија студент ће усвојити знања и вештине за обављање квалитетне сестринске праксе и биће оспособљен:

 • да процени потребе за здравственом негом, примењујући методе процеса здравствене неге и решавања по проблему, адекватно постави циљеве и приоритете, планира, реализују и спроводи евалуацију а према потреби модификују план неге;
 • да води сестринску документацију и обрађују резултате
 • да стечена знања и вештине користи у циљу унапређења здравља са предузимањем активности у циљу одржања доброг здравља и заштити од болести појединца, породице и заједнице;
 • учествује у планирању и спровођењу дијагностичких и терапијских процедура који су индиковани и спроводе се под надзором лекара;
 • активно примењује знања и вештине као део здравственог тима
 • да руководи тимом за здравствену негу, организује и руководи сестринском службом на свим нивоима здравствене заштите;
 • развија професионалан однос и одговорност, поштујући законске, моралне и етичке норме;
 • залаже се за побољшање стандарда сестринске праксе;
 • препознаје властите потребе и могућности за даљим образовањем, праћењем сродних научних дисциплина и применом стечених знања унапређује струку, уз праћење и учешће у истраживачком раду у сестринству;
 • активно учествује у образовању сестара и осталих здравствених радника, а по потреби и других заинтересованих лица.

Мастер струковна медицинска сестра ће бити оспособљена и да: поштује и примењује начела етике; уважава стручно проверене методе и достигнућа науке; делује по важећим општим и стручним стандардима здравствене неге; осигурава поверљивост и сигурност информација добијених обављањем професионалних дужности; поштује права пацијента током спровођења интервенција и процедура; примењује важеће прописе у обављању професионалне дужности.

Курикулум

Курикулум мастер струковних студија Мастер sтруковна медицинска сестра организован је у виду двогодишњих студија – четири семестара. Година је организована у два семестра. Обим сваког предмета је исказан у ЕСПБ бодовима, а укупан обим студија збиром ЕСПБ бодова, који износи 120.

Наставне методе обухватају предавања, вежбе, семинаре, практични рад, рад у групи и индивидуални рад студента са наставником и самостални рад студента. Мастер струковне студије се завршавају израдом завршног рада који носи 10 ЕСПБ, након чега студент стиче звање мастер струковне медицинске сестре. Након савладаног студијског програма мастер струковних студија, студенти стичу компетенције за примену теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне делатности. Завршетком студија студент стиче права која Закон о високом образовању предвиђа за завршене мастер струковне студије.

Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм мастер струковних студија Мастер струковна медицинска сестра усаглашен је са принципима Болоњске декларације и препорукама за школовање медицинских сестара које су усвојила европска стручна и академска удружења.

Такође, програм је усаглашен са препорукама Националног савета за високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и директивом 2013/55/ЕС (која се односи на узајамно повезивање диплома, сертификата и осталих докумената о формалним класификацијама у здравственој нези), директивом Минхенске декларације Munich Declaration Nurses and midwives (односи се на ојачавање професије медицинских сестара кроз унапређивање иницијалног образовања), и са Стандардима Светске здравствене организације за Европу European Union Standards for Nursing and Midwifery. Студијски програм је усклађен са минималним захтевима обуке које је усвојила Европска комисија European Comission Minimum Training Requirements – Nurses.

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, стицања дипломе и начина студирања, као и сличним студијским програмима у тој области: Универзитет у Болоњи https://www.unibo.it/en/teaching/degree-programmes/study-plan/2014/8473, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích http://www.zsf.jcu.cz/en/study-education/study-programmes/study-programmes-offered-in-english/nursing/bachelor-study-course-nurse-general-information, Здравствено велеучилиште Загреб, Хрватска https://www.zvu.hr/strucni-studij-sestrinstva/. Програм је аналоган програмима - Evropski Centar Maribor, Slovenia; Faculty of Health, Education and Life Sciences, Birmingham, UK; Faculty of Health Sciences, Budapest, Hungary; Third Faculty of Medicine, Prague, Czech.

Упис студената

Услови за упис студената, ближе одредбе поступка и начина спровођења пријемног испита на Високој медицинској школи струковних студија „Свети Василије Острошки“, уређени су Статутом Школе и конкурсом. Директор школе расписује конкурс за упис на студије. Конкурс је плански документ који садржи:

 • Број студената за сваки студијски програм који се организује у Школи,
 • Услове за упис,
 • Мерила за утврђивање редоследа кандидата,
 • Поступак спровођења конкурса,
 • Начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед,
 • Висину школарине коју плаћају студенти.

Услов за упис на мастер струковне студије јесу завршене основне струковне студије, односно завршене специјалистичке струковне студије. Статус студента престаје у случајевима предвиђеним Законом и Правилником о студијама

Оцењивање и напредовање студената

Током студирања сваки студент савлађује студијски програм редовним похађањем наставе, извршавањем предиспитних активности (семинари, колоквијуми) и индивидуалним учењем, а степен усвојеног знања верификује се полагањем испита. У складу са студијским програмом, студент стиче одређени број ЕСПБ бодова. Сваки појединачни предмет у студијском програму носи одређени број ЕСПБ бодова, који студент стиче када са успехом положи испит.

Број ЕСПБ бодова утврђује се на основу радног оптерећења студента у савладавању градива одређеног предмета применом јединствене методологије високошколске установе за све предмете. Успешност студената у савладавању одређеног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Максимални број поена који студент може да оствари на предмету је 100. Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30, а максимални 70.

Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена. Начин стицања поена током извођења наставе укључује број поена који студент стиче по основу сваке појединачне врсте активности током наставе или извршавањем предииспитне обавезе и полагањем испита. Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан-изузетан). Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету стечених знања и вештина. За завршни рад студент бира тему из стручно-апликативног предмета. Ментор упућује студента на литературу и методологију израде завршног рада. Завршни рад се полаже усмено и оцењује се оценом од 5 до 10.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена студија: МСС Мастер струковна медицинска сестра
Редни број Шифра Назив Модул С П В СИР ОСТ ЕСПБ Тип предмета Изборна група
1. МСС11 Здравствено законодавство MCMC 1 2 2 0 0 6 Научно-стручни
2. МСС12 Енглески језик у здравству MCMC 1 3 3 0 0 7 Академско-општеобразовни
3. МСС13 Безбедност и здравље на раду MCMC 1 3 3 0 0 7 Научно-стручни
4. МСС14 Изборни блок 1 (од 2 бира се 1) MCMC 1 3 3 0 0 7 1
МСС141 Сестринске процедуре здравствене неге у интерној медицини MCMC 1 Стручно-апликативни-клинички
МСС142 Сестринске процедуре здравствене неге у хирургији MCMC 1 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 1 11 11 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 1 22 0 27
Укупно часова наставе у блоку 22
5. МСС21 Методологија истраживања у сестринству MCMC 2 2 2 0 0 4 Научно-стручни
6. МСС22 Медицина ванредних догађаја MCMC 2 3 3 0 0 7 Научно-стручни
7. МСС23 Превенција и контрола болничким инфекцијама MCMC 2 3 3 0 0 7 Научно-стручни
8. МСС24 Mенаџмент квалитета у систему здравствене заштите MCMC 2 3 3 0 0 7 Академско-општеобразовни
9. МСС25 Стручна клиничка пракса 1 MCMC 2 0 0 0 20 4 Стручно-апликативни-клинички
10. МСС26 Летња стручна пракса 1 MCMC 2 0 0 0 20 4 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 11 11 0 40 33
Укупно часова наставе у блоку 22
Укупно часова по виду наставе у години 52
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 22 22 0 40
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 44 60
Укупно часова наставе у блоку 84
11. МСС31 Изборни блок 2 (од 2 бира се 1) MCMC 3 3 2 0 0 7 2
МСС311 Здравствена заштита у геријатрији MCMC 3 Стручно-апликативни-клинички
МСС312 Дијагностичко терапијске процедуре MCMC 3 Стручно-апликативни-клинички
12. МСС32 Заштита животне средине MCMC 3 3 2 0 0 6 Стручно-апликативни-клинички
13. МСС33 Здравствена заштита жена и деце MCMC 3 3 2 0 0 6 Стручно-апликативни-клинички
14. МСС34 Промоција здравља и здравствено васпитање MCMC 3 3 2 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички
15. МСС35 Изборни блок 3 (од 2 бира се 1) MCMC 3 4 2 0 0 8 3
МСС351 Управљање медицинским отпадом MCMC 3 Стручно-апликативни-клинички
МСС352 Третман хроничне ране и декубитуса MCMC 3 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 3 16 10 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 3 26 0 0 32
Укупно часова наставе у блоку 26
16. МСФ41 Изборни блок 4 MСФС 4 4 2 0 0 8 4
МСФ411 Управљање људским ресурсима у организацији здравствене неге и рехабилитације MСФС 4 Научно-стручни
МСФ412 Интегративне методе у здравственој неги и рехабилитацији MСФС 4 Научно-стручни
17. МСФ42 Стручна клиничка пракса 2 MСФС 4 0 0 0 20 2 Стручно-апликативни-клинички
18. МСФ43 Летња стручна пракса 2 MСФС 4 0 0 0 20 2 Стручно-апликативни-клинички
19. МСФ44 Предмет завршног рада MСФС 4 0 0 8 0 2 Стручно-апликативни-клинички
20. МСФ45 Завршни рад MСФС 4 0 0 0 10 14 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 4 4 2 8 50 28
Укупно часова по виду наставе у блоку 16 50
Укупно часова по виду наставе у години 66
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 20 12 8 50 60
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 40
Укупно часова наставе у блоку 90
Укупно часова по виду наставе у на све године 44+40=84x15 = 1260
Укупно часова по виду наставе у на све године – укључене праксе и завршни рад 84+90=174x15 = 2610

Редни број Шифра Назив Модул С П В СИР ОСТ ЕСПБ Тип предмета Изборна група
1. МСС11 Здравствено законодавство MCMC 1 2 2 0 0 6 Научно-стручни
2. МСС12 Енглески језик у здравству MCMC 1 3 3 0 0 7 Академско-општеобразовни
3. МСС13 Безбедност и здравље на раду MCMC 1 3 3 0 0 7 Научно-стручни
4. МСС14 Изборни блок 1 (од 2 бира се 1) MCMC 1 3 3 0 0 7 1
МСС141 Сестринске процедуре здравствене неге у интерној медицини MCMC 1 Стручно-апликативни-клинички
МСС142 Сестринске процедуре здравствене неге у хирургији MCMC 1 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 1 11 11 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 1 22 0 27
Укупно часова наставе у блоку 22
5. МСС21 Методологија истраживања у сестринству MCMC 2 2 2 0 0 4 Научно-стручни
6. МСС22 Медицина ванредних догађаја MCMC 2 3 3 0 0 7 Научно-стручни
7. МСС23 Превенција и контрола болничким инфекцијама MCMC 2 3 3 0 0 7 Научно-стручни
8. МСС24 Mенаџмент квалитета у систему здравствене заштите MCMC 2 3 3 0 0 7 Академско-општеобразовни
9. МСС25 Стручна клиничка пракса 1 MCMC 2 0 0 0 20 4 Стручно-апликативни-клинички
10. МСС26 Летња стручна пракса 1 MCMC 2 0 0 0 20 4 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 11 11 0 40 33
Укупно часова наставе у блоку 22
Укупно часова по виду наставе у години 52
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 22 22 0 40
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 44 60
Укупно часова наставе у блоку 84
11. МСС31 Изборни блок 2 (од 2 бира се 1) MCMC 3 3 2 0 0 7 2
МСС311 Здравствена заштита у геријатрији MCMC 3 Стручно-апликативни-клинички
МСС312 Дијагностичко терапијске процедуре MCMC 3 Стручно-апликативни-клинички
12. МСС32 Заштита животне средине MCMC 3 3 2 0 0 6 Стручно-апликативни-клинички
13. МСС33 Здравствена заштита жена и деце MCMC 3 3 2 0 0 6 Стручно-апликативни-клинички
14. МСС34 Промоција здравља и здравствено васпитање MCMC 3 3 2 0 0 5 Стручно-апликативни-клинички
15. МСС35 Изборни блок 3 (од 2 бира се 1) MCMC 3 4 2 0 0 8 3
МСС351 Управљање медицинским отпадом MCMC 3 Стручно-апликативни-клинички
МСС352 Третман хроничне ране и декубитуса MCMC 3 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова по виду наставе у блоку 3 16 10 0 0
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 3 26 0 0 32
Укупно часова наставе у блоку 26
16. МСФ41 Изборни блок 4 MСФС 4 4 2 0 0 8 4
МСФ411 Управљање људским ресурсима у организацији здравствене неге и рехабилитације MСФС 4 Научно-стручни
МСФ412 Интегративне методе у здравственој неги и рехабилитацији MСФС 4 Научно-стручни
17. МСФ42 Стручна клиничка пракса 2 MСФС 4 0 0 0 20 2 Стручно-апликативни-клинички
18. МСФ43 Летња стручна пракса 2 MСФС 4 0 0 0 20 2 Стручно-апликативни-клинички
19. МСФ44 Предмет завршног рада MСФС 4 0 0 8 0 2 Стручно-апликативни-клинички
20. МСФ45 Завршни рад MСФС 4 0 0 0 10 14 Стручно-апликативни-клинички
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 4 4 2 8 50 28
Укупно часова по виду наставе у блоку 16 50
Укупно часова по виду наставе у години 66
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години 20 12 8 50 60
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 40
Укупно часова наставе у блоку 90