УСЛОВИ ЗА УПИС

Услови за упис студената, ближе одредбе поступка и начина спровођења пријемног испита на Високој медицинској школи струковних студија „Свети Василије Острошки“, уређени су Статутом Школе и конкурсом. Директор школе расписује конкурс за упис на студије, најкасније до 30. априла текуће године, за наредну школску годину. Конкурс је плански документ који садржи:

  • Број студената за сваки студијски програм који се организује у Школи,
  • Услове за упис,
  • Мерила за утврђивање редоследа кандидата,
  • Поступак спровођења конкурса,
  • Начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед,
  • Висину школарине коју плаћају студенти.

У прву годину основних струковних студија може се уписати лице рангирано у оквиру акредитованог броја студената, које има средње образовање у четворогодишњем трајању, и положен пријемни испит. Редослед кандидата за упис у прву годину основних струковних студија утврђује се на основу:

  • Постигнутог општег успеха у средњем образовању,
  • Резултата на пријемном испиту.

Поступак за упис кандидата у прву годину студија спроводи комисија коју именује директор Школе. Завршетком основних струковних студија на студијском програму Струковна медицинска сестра, студент стиче стручни назив Струковна медицинска сестра, а на студијском програму Струковни физиотерапеут, стиче стручни назив Струковни физиотерапеут. Статус студента престаје у случајевима предвиђеним Законом и Правилником о студијама.